Taking too long? Close loading screen.
Home / Uncategorized / Antwerpen 15 januari 1992

Antwerpen 15 januari 1992

/
/
130 Views

Zet. : H. Boeykens, voorz.; HH. Segers en Verschaeren, recht. in soc. zaken.

Pleit. : MMes Beernaert loco Debaene en Leysen.

(Pietsch t. Delmulle – A.R., nr 192.218).

1. – Eis.

De vordering strekt ertoe verweerster te horen veroordelen tot betaling aan eiser van 684.462 F verbrekingsvergoeding,

15 januari 1992 – Rol nr 192.218

2. – Feiten.

Eiser is in dienst getreden van verweerster op 4 januari 1988 als handelsvertegenwoordiger.

Overeenkomstig het artikel 7 van de individuele arbeidsovereenkomst daterend van 17 december 1987 werd aan eiser een firmawagen ter beschikking gesteld.

Het artikel 1 van de bijlage nr 1 van het arbeidsreglement, waarvan de ontvangst door eiser uitdrukkelijk werd erkend in het artikel 3 van de arbeidsovereenkomst bevat een absoluut verbod voor het gebruik van deze firmawagen voor privé-doeleinden.

Op 2 september om 2 uur ’s nachts veroorzaakte eiser met de hem ter beschikking gestelde firmawagen een ongeval waarop hij de vlucht nam.

Eiser werd voor deze feiten strafrechtelijk veroordeeld.

Met aangetekende brief daterend van 4 september 1989 werd eiser onmiddellijk ontslagen wegens dringende reden in diezelfde brief als volgt omschreven :

” Op heden vernamen wij dat U op 2 september 1989 om 2 uur ’s nachts weerom betrokken raakte bij een verkeersongeval en vluchtmisdrijf pleegde.

” Daarenboven weet U goed dat het niet toegelaten is een bedrijfsvoertuig te gebruiken buiten de werkuren en voor doeleinden buiten bedrijfsverband.

” Gelet op deze feiten kunnen wij onmogelijk nog verder samenwerken en stellen dan ook onmiddellijk een einde aan uw arbeidsovereenkomst en dit wegens dringende redenen.

” Wij schrijven U op heden uit dienst en zullen U zo spoedig mogelijk uw sociale dokumenten en een afrekeningsstaat bezorgen “.

Op 5 september 1989 ondertekende eiser met de handgeschreven vermelding ” voor akkoord gelezen en goedgekeurd ” de volgende verklaring :

” Ik ondergetekende, Pietsch Charles, Wilrijk, heb kennis genomen van mijn ontslag om dringende redenen per aangetekend schrijven van 4 september 1989.

” Gelet op het feit dat ik op 2 september 1989 een verkeersongeval veroorzaakte met een dienstwagen, buiten de toegelaten voorwaarden, waarna ik vluchtmisdrijf pleegde, wens ik de schade die ik berokkend heb te vergoeden door afstand te doen van wedde, vakantiegelden en premies ten belope van, de geleden schade, die als volgt kan worden omschreven :

” Schade aan personenwagen Opel Ascona, chassisnummer WOL000086E6026512 op 2 september 1989 dit met vluchtmisdrijf “.

3. – Beoordeling van de eis.

3.1. – Opzeggingsvergoeding.

Door de ondertekening met de handgeschreven vermelding voor akkoord gelezen en goedgekeurd heeft eiser de materialiteit van de hem verweten tekortkomingen erkend, zowel wat het niet toegelaten gebruik van de firmawagen betreft als het vluchtmisdrijf.

Eiser kan niet toegelaten worden tot bewijsvoering door middel van getuigen tegen de inhoud van dit geschrift.

Het komt de rechtbank evenwel voor dat uit deze verklaring niet met zekerheid kan besloten worden dat eiser heeft ingestemd met zijn onmiddellijk ontslag.

Eiser bevestigt immers slechts zijn akkoord en goedkeuring met de kennisname van zijn ontslag om dringende reden.

De rechtbank dient bijgevolg het zwaarwichtig karakter van de ingeroepen feiten te beoordelen.

Door in strijd met de uitdrukkelijke verbodsbes paling in het arbeidsreglement het bedrijfsvoertuig aan te wenden voor privé-doeleinden heeft eiser een ernstige inbreuk gepleegd op zijn kontraktuele verplichtingen, zij het dat deze inbreuk op zich niet volstaat om een ontslag wegens dringende reden te rechtvaardigen.

Naast deze kontraktuele fout heeft eiser evenwel een vluchtmisdrijf gepleegd dat zich voordeed buiten de werkuren.

Vooreerst dient opgemerkt dat het veroorzaakte verkeersongeval en het daaropvolgende vluchtmisdrijf niet kan beschouwd worden als een zuiver private aangelegenheid vermits dit alles gebeurde met het bedrijfsvoertuig.

Bovendien kunnen ook feiten uit het privé-leven in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van een ontslag om dringende reden wanneer deze feiten het verderzetten van de kontraktuele relatie verhinderen (vgl. Cass., 9 maart 1987, J.T.T., 1987, blz. 128).

Vermits een handelsvertegenwoordiger ingevolge de aard van zijn werkzaamheden doorgaans werkt buiten de onderneming is de werkgever uiterst beperkt in de mogelijkheid tot uitoefening van zijn kontrolerecht.

De handelsvertegenwoordiger moet bijgevolg het volste vertrouwen kunnen genieten van zijn werkgever.

De rechtbank is van oordeel dat dit noodzakelijk vertrouwen door het verboden privé-gebruik van de firmawagen en het plegen van vluchtmisdrijf na het veroorzaken van een ongeval met dit voertuig dermate is geschokt dat elke verdere samenwerking tussen partijen hierdoor onmiddellijk onmogelijk werd.

Hierbij dient tevens aangestipt dat eiser tot op heden geen enkele verklaring voorbrengt over de motieven die hem tot de ingeroepen feiten hebben geleid.

Vermits eiser terecht werd ontslagen wegens een dringende reden is hem geen opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Om die redenen :

De Rechtbank,

Verklaart de vordering ontvankelijk, doch ongegrond.

Antwerpen 15 januari 1992
Geef ons jouw stem!
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text