Taking too long? Close loading screen.
Home / Uncategorized / Arbeidsrechtbank te Mechelen

Arbeidsrechtbank te Mechelen

/
/
182 Views

Arbeidsrechtbank Mechelen (3e k.), 25 III 1986

Zet. : HH. VAN SAET, voorz.; DE DECKER en SELS, rechters in soc. zaken.

Pleit. : MMrs CUYPERS loco Th. CLAEYS en NAUDTS.

(C… t. T..)

 

Ten gronde.

1. – Verbrekingsvergoeding.

Overwegende dat verweerder op 13 mei 1985 een arbeidsovereenkomst ondertekende met eiseres volgens welke hij ” vanaf 15 juli 1985 ten laatste ” in dienst kwam van eiseres als produktieleider;

Dat bij brief dd. 1 juli 1985 verweerder een telefonisch onderhoud van vrijdag 27 juni 1985 bevestigde houdende mededeling van de ” vernietiging van het bediendencontract, opgesteld en ondertekend op 13 mei 1985 “;

Overwegende dat eiseres bij aangetekende brief dd. 2 augustus 1985 verweerder mededeelde dat hij op 15 juli 1985 niet verschenen was voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat hij de arbeidsovereenkomst eenzijdig voor de aanvang had verbroken;

Overwegende dat de raadsman van verweerder bij brief dd. 10 augustus 1985 eiseres in kennis stelde dat haar firma via de heer C… akkoord wee gegaan met de minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst; dat verweerder er tevens op wees dat hij in het gesprek met H. C… zich bereid verklaarde om in dienst te komen, maar dat het H. C… zelf was die, gezien de omstandigheden, oordeelde dat verweerder dan maar beter niet in dienst kwam (cf. stuk 4 in dossier van verweerder);

Overwegende dat verweerder bij conclusies voorhoudt dat er geen verbrekingsvergoeding verschuldigd is, omdat er nog geen uitvoering aan de arbeidsovereenkomst was gegeven, zodat de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten nog niet van toepassing is;

Dat in tweede orde volgens verweerder partijen moeten geacht worden in der minne akkoord te zijn gegaan met de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van 13 mei 1985;

Dat in derde orde verweerder aanvoert dat eiseres het bewijs van enige schade moet leveren;

Overwegende dat eiseres, verwijzend naar het arrest dd. 10 april 1974 van het Hof van cassatie (J.T.T., 1975, blz. 10), terecht stelt dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende vóór de aanvang van de arbeidsovereenkomst de bediende een opzeggingsvergoeding verschuldigd is; dat de rechtsgrond daartoe te vinden is in artikel 39, § 1, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Dat met eiseres vastgesteld wordt dat verweerder in zijn brief dd. 1 juli 1985 geenszins verwijst naar enige onderlinge overeenkomst tot beëindiging van de aangegane arbeidsovereenkomst dd. 13 mei 1985; dat verweerder geen enkel overtuigend stuk voorbrengt waaruit een minnelijke regeling blijkt van de ontbinding van die arbeidsovereenkomst;

Dat tenslotte er dient op gewezen dat de verbrekingsvergoeding forfaitair is en alle schade dekt voortvloeiend uit de verbreking van de arbeidsovereenkomst;

Overwegende dat verweerder dan ook gehouden is tot betaling van een verbrekingsvergoeding overeenstemmend met het loon voor de minimum proefperiode van één maand vermeerderd met de opzeggingstermijn van zeven dagen;

Dat met betrekking tot het basisbedrag ter berekening van die vergoeding verweerder in conclusies terecht verwijst naar artikel 10 van de arbeidsovereenkomst, waarbij onder punt 2 uitdrukkelijk is bepaald dat, zolang de werknemer geen prestaties levert die recht geven op de toeslagen, enkel de basisbezoldiging van 64.000 F bruto zal betaald worden;

Dat dienovereenkomstig eiseres recht heeft op een verbrekingsvergoeding ten bedrage van 64.000 F + 17.920 F – 81.920 F;

Overwegende dat deze vorderingspost dan ook grotendeels gegrond is;

Om die redenen :

DE RECHTBANK,

Zegt de herleide vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond.

Veroordeelt dienvolgens verweerder tot betaling aan eiseres van een verbrekingsvergoeding ten bedrage van 81.920 F, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf 11 oktober 1985.

Arbeidsrechtbank te Mechelen
Geef ons jouw stem!
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text