Taking too long? Close loading screen.
Home / Uncategorized / Brussel 2 augustus 1990

Brussel 2 augustus 1990

/
/
126 Views

Arbeidsrechtbank Brussel (2e k.), 2 VIII 1990

Zet.: H. DECLERCK, voorz.; HH. D’HAEZE en LINDEMANS, recht. in soc. zaken.

Pleit.: MMrs VERLOOY loco CLAES en PETEN.

(B… D… t. n.v. C.I.A.)

 

4. – De reclasseringsmoeilijkheid van de werknemer is voor het Hof van cassatie een belangrijke factor (17 sept. 1975, T.S.R., 1976, blz. 14).

Gelet op de leeftijd van eiser: 38 jaar; de functie van atelierchef en diensthoofd veiligheid; de jaarwedde van 1.066.450 F en een anciënniteit van drie jaar.

oordeelt de rechtbank dat de eis ter zake gegrond is ten belope van een bijkomende vergoeding van 266.612 F gelijk aan drie maanden loon.

Rechtsmisbruik bij ontslag.

De rechtbank stelt vast dat het onderdeel van de eis ter zake wordt gestoeid op de klassieke theorie van het misbruik van ontslagrecht en niet op de specifieke beschermingsregeling voorzien bij artikel 833 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Er is sprake van rechtsmisbruik bij ontslag van bedienden wanneer de werkgever bij de uitoefening van zijn ontslagrecht de grenzen overschrijdt die getrokken zijn door de goede trouw of door het doel waartoe het ontslagrecht hem is toevertrouwd (A.R. Brussel, 19 sept. 1986, R.A.B. 385).

1. – De toepassing van dergelijk rechtsmisbruik steunt in de meeste gevallen op de gevestigde cassatierechtspraak inzake rechtsmisbruik (3 nov. 1976, R.W., 1976-1977, kol. 2346). Aanvankelijk werd als rechtsgrond voor een dergelijke vergoeding door de meerderheid van rechtspraak en rechtsleer de extra-contractuele fout verkozen. Sedert het cassatiearrest van 19 september 1983 staat evenwel vast dat het misbruik van ontslagrecht in verband staat met artikel 1134, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek dat overeenkomsten ter goeder trouw moeten uitgevoerd worden (R.W., 1983-1984, kol. 1480 en J.T.T., 1984, blz. 57).

2. – Deze vergoeding zal evenwel slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen toegekend worden: ” niet elke onredelijke of onbillijke uitoefening van het ontslagrecht van de werkgever mag als rechtsmisbruik bestempeld worden, maar enkel de onbetamelijke uitoefening ervan … dat de rechter met betrekking tot het civielrechtelijk begrip rechtsmisbruik slechts in “kennelijke gevallen” het gebruik van een recht als misbruik mag aanmerken ” (A.H. Antwerpen). In een later arrest zal hetzelfde Hof preciseren adat enkel in aanmerking komt ” … en de uitoefening van een recht dat zo verregaand onredelijk is dat een weldenkend mens in dezelfde situatie ertoe niet zou willen komen ” (21 maart 1983, R.W., 1983-1984, kol. 299).

Vaststelling van misbruik van ontslagrecht vergt tevens het bestaan van een bijzondere materiële of morele schade, die onderscheiden is van die welke wordt veroorzaakt door het ontslag zelf (A.H. Brussel, 29 juni 1979, J.T.T., 1980, blz. 84).

” Misbruik van recht is de uitoefening van het ontslagrecht op een abnormale wijze. Deze abnormaliteit kan blijken uit het tergend of kwaadwillig karakter van het opzet, uit het ontbreken van een rechtmatige reden, uit de afwending van het uitgeoefend ontslagrecht van zijn economische of sociale bestemming of uit de lichtzinnigheid waarmee het ontslagrecht uitgeoefend wordt ” (Parl. doc., Kamer, 1968-1969, nr 27017, blz. 46; zie ook, A.H. Antwerpen, 21 maart 1983, R.W., 1983-1984, kol. 299 en nota Sorel en Claeys bij A.R. Gent, 20 dec. 1971, J.T.T., 1972, blz. 171).

3. – Inde rechtspraak van de arbeidsgerechten werd reeds herhaaldelijk het ontslag als represaille als misbruik van afdankingsrecht beschouwd wanneer de werkgever de werknemer ontslaat die rechtmatige looneisen stelt bijvoorbeeld, het ontslag na het instellen vaneen gerechtelijke procedure om loontekort te bekomen, na klacht van de arbeidsinspectie op verzoek van de werknemer, na het opeisen door een bediende van het bedrag dat hij besteed had aan een dienstwagen, de weigering overuren te presteren, wegens ongehoorzaamheid wanneer een werknemer terecht een gevaarlijk of onwettige opdracht weigert uit te voeren, wegens aansluiting bij een vakvereniging.

Uit de chronologie.van de gebeurtenissen en toestanden supra komt de rechtbank tot het besluit dat het ontslag van eiser het gevolg was van het feit dat hij als diensthoofd veiligheid op krachtige wijze is opgetreden tegen bepaalde mistoestanden inzake veiligheid en gezondheid in de onderneming en vooral het feit dat hij – in het raam van zijn functie – een onderzoek heeft aangevraagd bij de A.I.B. en bij de medische inspectie, en dat deze onderzoeken bezwarend waren voor de werkgever.

In haar conclusie houdt verweerster voor dat het ontslag van eiser het gevolg is van het feit dat het personeel zelf heeft aangedrongen op het ontslag van eiser en verwijst zij naar de stukken 13 tot 17 van haar bundel. De rechtbank heeft evenwel kunnen vaststellen dat deze stelling onjuist is: de stukken 13 tot 17 zijn brieven door de werkgever opgesteld en ondertekend en gericht aan de leden van het veiligheidscomité waarvan de tekst luidt als volgt:

” Betreft: ontslag van mijnheer B…, werkmeester. Met deze bevestigen wij ons onderhoud van begin juli bij dewelke wij U op de hoogte van onze beslissing brachten mijnheer D… B… te licenciëren voor gebrek en onwetendheid bij het vervullen van zijn taak als werkmeester; mijnheer D… B… was overigens nog veiligheidshoofd, wij hadden deze beslissing aan uw voorafgaand akkoord overgelaten. Voor de goede vorm zullen wij U dankbaar zijn ons deze brief voor akkoord getekend terug te zenden “.

Uit deze brief blijkt niet dat het ontslag van eiser het gevolg was van enig verzoek van de arbeiders en kan dus enkel beschouwd worden als het verzoek van de werkgever gericht aan de leden van het veiligheidscomité om te voldoen aan de formaliteiten van artikel 833.2.1., van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Ten overvloede kan nog worden vastgesteld dat de werkgever op 13 januari 1988 aan de vakbond van eiser schreef dat hij werd afgedankt ” pour incompétence notoire en sa qualité de chef du service de sécurité et d’hygiène “.

De rechtbank heeft aan de hand van de door eiser overgelegde stukken, nota’s, brieven, kunnen vaststellen dat hij zijn taak op bekwame wijze en met een hoge motivering heeft uitgevoerd.

Anderzijds dient te worden genoteerd dat de directie van de onderneming blijkens de akten vóór de datum van zijn ontslag nooit enig verwijt noch opmerking aan eiser heeft betekend en dat overigens geen enkel bewijs wordt geleverd van zijn zogenaamde onbekwaamheid.

De rechtbank acht het derhalve bewezen dat eiser werd afgedankt als represaillemaatregel wegens het feit dat zijn delicate wettelijke opdracht als hoofd van de veiligheid in een risicobedrijf zeer ter harte nam, dat hij de directie herhaaldelijk zonder resultaat op haar plichten heeft gewezen en dat hij op verantwoorde wijze bij toepassing van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming tot tweemaal toe klacht heeft neergelegd bij de wettelijke controle-instanties.

De rechtbank acht het dan ook bewezen dat verweerster eiser heeft afgedankt bij wijze van represaille en dat dit een misbruik van ontslagrecht uitmaakt.

De rechtbank acht het dan ook bewezen dat verweerster eiser heeft afgedankt bij wijze van represaille en dat dit een misbruik van ontslagrecht uitmaakt.

Sedert het cassatiearrest van 19 september 1983 wordt het misbruik van ontslagrecht in verband gebracht met artikel 1134, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek waarbij overeenkomsten te goeder trouw moeten uitgevoerd worden (R.W., 1983-1984, kol. 1480, en J.T.T., 1984, blz. 57).

De eis tot schadevergoeding is gegrond op voet van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ten bedrage van 500.000 F.

De gerechtelijke intresten zijn verschuldigd vanaf de.datum van het ontslag (A.H. Gent, 30 sept. 1985, R.W., 1985-1986, kol. 1943).

Om die redenen:

DE RECHTBANK,

Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond,

Veroordeelt verweerster tot betaling aan eiser van:

– 266.612 F aanvullende opzeggingsvergoeding…;

– 500.000 F schadevergoeding wegens wederrechtelijk ontslag.

Brussel 2 augustus 1990
Geef ons jouw stem!
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text