Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Woordenlijst beginners W-Z

Woordenlijst beginners W-Z

waist middel
waiting room wachtkamer
waiting room wachtkamer
wake up wakker maken
walk wandeling
walk wandeling
walk wandeling
walk lopen
walk wandeling
walk-in closet inloopkast
walking wandelen
walking stick wandelstok
wall muur
wall muur
wall muur
wall muur
wall muur
wallpaper behang
wallpaper behang
wander dwalen / ronddwalen
wander zwerven / rondzwerven
war zone oorlogsgebied
wardrobe klerenkast
warning waarschuwing
warning waarschuwing
was chosen werd gekozen
wash the car de auto wassen
washbasin wasbak
waste afval
watch kijken
watch TV tv-kijken
wave golf
wave golf
way weg
way kant
We love sunbathing. Wij houden van zonnebaden.
We will remove the curtains. We gaan de gordijnen weghalen.
wealthy rijk
wear kleding
wear dragen
wear – wore – worn dragen – droeg – gedragen
weather weer
weather weer
weather forecast weerbericht
wedding bruiloft
Wednesday woensdag
Wednesday woensdag
Wednesday woensdag
weekdays werkdagen
weekly wekelijks
weight gewicht
weight gewicht
weight gewicht
weight loss gewichtsverlies
weight-lifting gewichtheffen
weights gewichten
weird / strange vreemd / raar
welcome verwelkomen
well packaged goed verpakt
went back ging(en) terug
were stolen werden gestolen
west westen
westbound in westelijke richting
wet nat
wet nat
wetsuit surfpak
what wat
what a pain dat is vervelend
What about you? En jij?
What is important? Wat is belangrijk?
what it is like hoe het is
what time hoe laat
what time hoe laat
What’s up? Hoe is het?
What's wrong? Wat is er aan de hand?
wheel wiel
wheelchair rolstoel
wheelchair rolstoel
wheelchair rolstoel
when toen
When does this end? Wanneer is dit afgelopen?
when we were growing up toen we opgroeiden
whenever telkens als
where WAAR
where waarschijnlijk
Where is the ogre? Waar is de trol?
whether or of … of
while terwijl
while supplies last zolang de voorraad strekt
whiskers snorharen
whiskers snorharen
whistle fluiten
white wit
white wit
white coffee koffie met melk
Who is rich? Wie is rijk?
whole heel
whose wiens
why waarom
Why are the people happy? Waarom is het volk blij?
wide breed
wife vrouw (echtgenote)
wife echtgenote
wife vrouw
wife vrouw
willing bereid
win – won – won winnen – won – gewonnen
window raam
window pane ruit
wing vleugel
winter winter
wire kabel
wish list verlanglijstje
wish luck gelukwensen
wishlist verlanglijstje
with my own eyes met mijn eigen ogen
withdraw opnemen
within binnen
within binnen
without zonder
without zonder
witness getuige
wobbly onvast
wonder zich afvragen
wonder zich afvragen
wonderful prachtig
wonderful prachtige
wonderful fantastisch
woodcutter houthakker
wooden houten
woods bos
wool wol
word list woordenlijst
work werken
work out aan fitness doen
world wereld
world wereld
worth waard
worth waard
worth waard
worthy waardig
would like to zou willen
wouldn't mind waiting zou het niet erg vinden
wrap inpakken
wrap round omwikkelen
wrestle worstelen
wrestler worstelaar
wrinkly rimpelig
wrist pols
wrist guard polsbeschermer
wrong verkeerd
wrong mis
wrong verkeerd
wrongly onjuist
wuss bangerik
X-ray röntgenfoto
years jaar
yellow geel
yellow geel
yesterday gisteren
yesterday gisteren
yesterday gisteren
yesterday evening gisteravond
You speak English very well. Je spreekt goed Engels.
you’re joking dat meen je niet
you’re kidding dat meen je niet
young jong
younger jonger
younger jonger
younger jongere
youngest jongste
youngster jongere
your jouw / jullie / uw
You're lucky! Je hebt geluk!
Yours sincerely Hoogachtend
yourself jezelf
youth jongeren
youth hostel jeugdherberg
youth hostel jeugdherberg
zebra zebra
zoo dierentuin
zoo dierentuin
zucchini courgette
Woordenlijst beginners W-Z
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text