Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners A

Woordenlijst beginners A

Woordenlijst beginners A

Engels Nederlands
a beautiful girl een mooi meisje
a copy een kopie
a day per dag
a few weinig een paar
a few days ago een paar dagen geleden
a few times een aantal keren
a little een beetje
a lot veel
a lot vaak
a magic mirror een magische spiegel
a mysterious shield een mysterieus schild
a new song een nieuw liedje
a note een bericht briefje
a pain een lastpak
a pain vervelend
a pair of sunglasses (een) zonnebril
a perfect day een perfecte dag
A pig / cow / chicken is a farm animal Een varken / koe / kip is een boerderijdier.
a pityjammer
a shame jammer
a text (message) een sms’je
a walkeen wandeling
a whileeen tijdje
a.m.voor 12 uur 's middags
aboutover
about over
above boven
above all vooral / especially
abroad in het buitenland
absent-minded / forgetful verstrooid
absolutely echt
accept accepteren
accesstoegang
accessible toegankelijk
accident ongeluk
accidentally per ongeluk
accommodationonderdak / verblijf
according to volgens
accountrekening
accounts boekhouding
accuse beschuldigen
aches pijntjes
achievebereiken
achievement prestatie
across aan de overkant van
acrossdoor
across over
actgedragen
acting class acteerles
action movie actiefilm
actress actrice
actually eigenlijk
addtoevoegen
address adres
adhesive tape / sticky tapeplakband
Adina buys blue flowers. Adina koopt blauwe bloemen.
Adjectives (Bijvoeglijke naamwoorden)
adjustaanpassen
admissiontoegangsprijs
admission price toegangsprijs
admit opnemen
admit toelaten
admit toegeven
adult volwassene
advanced gevorderd
advantage voordeel
adventure avontuur
advertadvertentie
advertise reclame maken
advice advies
advise advies geven / adviseren
aerosolspuitbus
affordzich veroorloven / veroorloven zich
afraid bang
afraid of bang voor
African Afrikaans
after na / nadat
after na
afternoon middag
afterwards naderhand / erna
againopnieuw
against tegen
ageleeftijd
age gapleeftijdsverschil
ago geleden
ahead vooruit
aim doel
air lucht
airplane vliegtuig
alert waarschuwing
alien buitenaards wezen
allhelemaal
all around overal
all night de hele nacht
all over the world over de hele wereld
all rightgoed / OK
all sorts of verschillende soorten
all the time aldoor altijd
all the time de hele tijd
allergies allergieën
allow / permittoestaan
allowed toegestaan
almond amandel
almost bijna
alone alleen
along langs
alreadyal
also ook
alteration wijziging
although hoewel
altogether samen
altogether helemaal
altogether samen / alles bijelkaar
always altijd
AM 00.00 – 12.00 uur
amazed versteld staan
amazing; ongelofelijk
amazing geweldig fantastisch
ambition ambitie
America Amerika
amount hoeveelheid
amount bedrag
amount / quantity bedrag
anaesthetic verdoving
ancient oud / uit de oudheid
anger boosheid
angle hoek
angry boos
angry with boos op
animal experiments dierproeven
animal shedschuur voor dieren
animal shelter dierenasiel
Animals Dieren
animation tekenfilm
ankle enkel
anniversary verjaardag
announce bekendmaken / melden / aankondigen
announce aankondigen
announcement bericht / aankondiging
announcement mededeling
announcement aankondiging
annoyedboos
annoying irritant
annoyingvervelend
annual / yearly jaarlijks
another nog een
answer antwoord
answer beantwoorden
answering machine antwoordapparaat
antisocial asociaal
anwerantwoord
any alle
any willekeurig welke / welke ook maar
anybody niemand
anyone else wie dan ook
anyone else iemand anders
anyway toch
anyway trouwens
anywhere ergens / waar dan ook
apartment flat
apologise zich verontschuldigen / verontschuldigen
apparent schijnbaar / schijnbare
apparently blijkbaar
appear verschijnen
appearance uiterlijk
appleappel
apple juice appelsap
application form inschrijfformulier
apply for aanvragen / aanmelden voor
appointment afspraak
approach naderen
approach benaderen / dichtbij komen
appropriategeschikt / geschikte
approximately / about ongeveer
April april
apron schort
are lucky geluk hebben / hebben geluk
area gedeelte / gebied
argue ruziemaken
around rondom
around om
arrange regelen
arrangement iets dat geregeld is
arrest arrestatie
arrive aankomen / arriveren
art kunst / tekenles
art CKV
art kunst
art tekenen
articleartikel
artist kunstenaar
as little asslechts
as soon as zodra
askvragen
assist / help assisteren / helpen
assistantverkoopmedewerker
assumeaannemen / spelen
at eight o’clock om acht uur
at home thuis
at its best op zijn best
at lasteindelijk
at least minstens
at least tenminste
at night; in de nacht / ’s nachts
at the backachteraan
at the bottom onderaan
at the frontaan de voorkant
at the moment op dit moment
at the same time tegelijkertijd
at the sides aan de zijkanten
athlete sporter atleet
athlete (AmE) / athlete sporter
athletic atletisch
athletic centre (AmE) / athletic centre sportcentrum
atmosphere sfeer
attack aanval / aanslag
attention aandacht
atticzolder
attitude houding
attract aantrekken
attraction bezienswaardigheid
attractive aantrekkelijk
audience publiek
August augustus
aunttante
authorschrijver
autumn / fall herfst
available beschikbaar / verkrijgbaar
averagegemiddelde
avoidontwijken / ontlopen
avoid voorkomen
avoidvermijden
awake wakker
award / prize prijs
aware bewust
awesome fantastisch / fantastische
awful afschuwelijk

Welke woorden uit bovenstaande lijst vind je terug op deze foto’s?

Probeer te antwoorden zonder spieken!

1.

athlete atleet Engels

2.

apple appel Engels

3.

ankle enkel Engels

Laat jouw antwoorden hieronder weten in de comments!

Woordenlijst beginners A
2.3 (46.67%) 3 votes
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text