Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / woordenlijst beginners C

woordenlijst beginners C

woordenlijst beginners C

cab taxi
cabbage kool
cabin cabine / hut
cable car tram
cafeteria kantine
cage kooi
cage kooi
cage kooi
calculator rekenmachine
calf kuit
call oproep
call telefoontje
call back terugbellen
call back terugbellen
campaign campagne
camping kamperen
can blikje
canal kanaal / vaart
cancel annuleren / afzeggen
candle kaars
cane wandelstok / stok
canoe kano
canteen kantine
canteen kantine
canteen kantine
canteen kantine
canteen kantine
cap pet
cape mantel
capital hoofdletter
capital / capital letter hoofdletter
captain aanvoerder
car auto
car park parkeerplaats
car sick wagenziek
card reader kaartlezer
cardigan vest
care for verzorgen
careers advisor decaan
careful voorzichtig
careful voorzichtig
careful voorzichtig
carefully zorgvuldig
caretaker verzorger
cargo lading van een schip
carpet tapijt
carriage rijtuig
carriage rijtuig
carry dragen
carry on doorgaan / verdergaan
carrying case draagtas
cart wagen
cartoons stripverhalen
carve houwen / hakken
case geval
case geval
case hoesje
case zaak
cash contant geld
cash point machine pinautomaat
cast gips
castle kasteel
castle kasteel
castle kasteel
cat kat
cat kat
cat flap kattenluikje
catch verstaan / opvangen
catch up on op de hoogte komen van
cause oorzaak
cause oorzaak
Caution! Voorzichtig!
cave grot
cave grot
ceiling plafond
celebrate vieren
celebrate vieren
celebrate vieren
celebration feest / viering
celebration viering / feest / feestje
celebration viering
celebrity beroemdheid
celebrity beroemdheid
celebrity beroemd persoon / beroemdheid
celebrity beroemd persoon
celebrity beroemdheid
cell phone mobiel / mobieltje / gsm / telefoon
cell phone mobiele telefoon
cellar kelder
cellar kelder
centre centrum
century eeuw
cereal ontbijtgranen
cereals granen
certain bepaald / bepaalde
certainly zeker
certainly zeker
chain ketting
chair stoel
chair stoel
chalk krijt
challenge uitdaging
challenge uitdaging
challenge uitdaging
champion kampioen
championship kampioenschap
chance kans
chance kans
change wisselgeld
change wijziging
change veranderen
change veranderen
change wisselgeld
change clothes omkleden
change my mind van gedachten veranderen
changing room kleedkamer
chapter hoofdstuk
character personage
character persoon / karakter
character hier: personage in een spel
character personage (in een verhaal) / personage
character personage
charge opladen
charge in rekening brengen
charity goed doel / liefdadigheid
charity goed doel
charm charme
chart hitlijst
chase achtervolgen
cheap goedkoop
cheap goedkoop
cheap goedkoop
cheat spieken / valsspelen
cheat bedriegen
check opzoeken
check up controle
checked geruit
check-in desk incheckbalie
checkout kassa
cheese kaas
cheese kaas
cheese kaas
cheese sandwich boterham met kaas
cheetah jachtluipaard
chef kok
chemistry scheikunde
chemistry scheikunde
chemist's drogist / drogisterij
chemist's drogist / drogisterij
chess schaken
chest borst
chicken kip
childhood kindertijd
children kinderen
chilled gekoeld
chilly koel
chin kin
chips patat
chips patat
chips patat
chips / fries (AmE) / fries patat
chocolate bar chocoladereep
choice keus
choice keuze / keus
choir koor
choking hazard verstikkingsgevaar
choose kiezen
choose – chose – chosen kiezen – koos – gekozen
chop fijnhakken
chopsticks eetstokjes
chore klusje
chore karwei / klus / klusje
chose koos
chosen gekozen
Christmas Kerst
church kerk
cinema bioscoop
cinema bioscoop
cinema bioscoop
cinema bioscoop
city stad
city stad
city stad
claim beweren
class klas
class klas
classes lessen
classify indelen
classmate klasgenoot
classroom klaslokaal
classroom lokaal
classroom klaslokaal
claw klauw
claws klauwen
claws klauwen
clean schoon
clean up schoonmaken
cleaner schoonmaker
clear the snow sneeuw ruimen
clever slim
clever slim
clever slim
clever slim / intelligent
cliff steile rots
climb klimmen
climb klimmen / beklimmen
clinic workshop / cursus
cloakroom garderobe
close hechte
close to dicht bij
closed dicht / gesloten
closed gesloten / dicht
closest friend beste vriend
closet kledingkast
cloth doek
clothes kleren kleding
clothes kleding
clothes kleding
clothes kleren
clothes store kledingzaak
Cloths kleding
coach bus
coast kust
coast kust
coat jas
coin munt
cold koud
cold koud kou
cold koud
collar halsband
collect ophalen
collect money geld ophalen
collection verzameling
collection collecte
collection verzameling / collectie
college universiteit / hogeschool
colour kleur
colour kleur
colourful kleurig
colourful kleurige / kleurig
colourful kleurrijk
Colours Kleuren
Colours kleuren
combine combineren
comedian grappenmaker
comedian komiek
comedy komedie
comedy lachfilm
comfortable op zijn gemak
comforts gemakken
comic stripboek
comic stripverhaal
comments commentaar
common gewoon
communicate communiceren
communication communicatie
community gemeenschap
community gemeenschap
community centre buurthuis
community group buurtcomité
company bedrijf
compare to vergelijken met
compete de strijd aangaan
competition wedstrijd
competition wedstrijd
competition wedstrijd
competitor deelnemer
complete invullen
completely compleet geheel
comprehensive school middelbare school
computer science ICT-onderwijs
concern bezorgdheid
concerns zorgen
concert concert
concussion hersenschudding
condition gezondheidsprobleem / omstandigheid
conditions omstandigheden
cone hoorntje / ijshoorntje
confidence zelfvertrouwen
confidence zelfvertrouwen
confirm bevestigen
confirm bevestigen
conflict onenigheid
confused in de war
container flesje / potje
contents inhoud
contest wedstrijd
contestant deelnemer
contestant deelnemer
contestant deelnemer
continue doorgaan
continue doorgaan / verdergaan
continue doorgaan
control bedieningsknop
controls bediening
convenient handig
convenient handig / geschikt
conversation gesprek
conversation gesprek
convince overtuigen
convince overtuigen
convinced overtuigd
cooker / stove fornuis / kookplaat
cool geweldig
cool gaaf leuk
cool cool / gaaf
cop politieagent / agent
corner shop buurtwinkel
Correct your mistakes! Verbeter je fouten!
corridor gang
cosmetics cosmetica
cost – cost – cost kosten – kostte – gekost
cosy gezellig
cosy gezellig / knus
cotton katoen
couch potato tv-verslaafde / televisieverslaafde
could be true zouden waar kunnen zijn
counter-clockwise tegen de klok in
countries landen
country land
country land
country land
country land
countryside platteland
countryside platteland
countryside platteland
couple stel / paar
couple paar
courage moed
course cursus
course baan
court speelveld
court speelveld / veld
cousin neef (of nicht)
cousin nicht of neef (kind van oom of tante)
cousin neef / nicht
cousin neef / nicht
cousin neef of nicht
coverage verslag
covered bedekt
covers dekbedovertrek
cow koe
craft vaartuig
crash ongeluk / botsing
crash botsing
crash helmet helm
crash site plaats van het ongeluk
crazy gekke
crazy gek
crazy gek
crazy gek
cream crèmekleurig
creamy romig
create maken / creëren
creature schepsel
creature wezen
crew personeel
crib je eigen plekje
crime criminaliteit
crime misdaad
crime misdaad
crime misdaad
crime story misdaadverhaal
criminal misdadiger
crisps chips
crisps chips
criticism kritiek
crocodile krokodil
cross boos
cross oversteken
cross with boos op
crowd menigte
crowd menigte / grote groep
crowded druk
crowded stampvol
crowded druk
crowded druk / drukke
cruel wreed
cruel wreed
crunchy knapperig
crush verliefdheid
crutches krukken
cuddle knuffelen
curly krullend
curly krullend
current huidig / huidige
current affairs actualiteiten
current affairs actualiteiten
currently op dit moment
currently op het ogenblik
curtain gordijn
curtain gordijn
curtains gordijnen
cushions kussens
customer klant
customer klant
customer services klantenservice
customs douane
customs douane
customs douane
cut maaien / maaide / gemaaid
cut verlagen
cut – cut – cut snijden – sneed – gesneden
cute schattig
cute schattig
cute leuk / schattig
cute schattig
cute schattig
cuts snijwonden
cutting board snijplank
cycle fietsen
cycling shorts wielrenbroek
cycling tour fietstocht
woordenlijst beginners C
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

1 Comments

Leave a Reply to shishar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text