Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners E

Woordenlijst beginners E

Woordenlijst beginners E

each per stuk
each per stuk
ear muffs oorwarmers
earlier al eerder
earlier today eerder vandaag
early vroeg
early vroeg
ears oren
earthquake aardbeving
easily gemakkelijk
easy gemakkelijk
easy gemakkelijk
easy makkelijk
easy gemakkelijk
easy-going makkelijk
eat – ate – eaten eten – at – gegeten
eccentric zonderling / excentriek
either or of … of
either or of of
elbow elleboog
elbow pad elleboogbeschermer
elderly ouderen
eldest oudste
elephant olifant
elephant olifant
else anders
else nog meer
embarrass voor gek zetten
embarrassing gênant
emergency noodgeval
emergency noodgeval
emergency noodgeval
emperor keizer
emptiness leegte
empty leeg
empty leeg
encourage aanmoedigen
end of the road einde van de weg
enemy vijand
enemy vijand
engine motor
engineer technicus
England Engeland
English Engels
English Engels
English Engels
English Engels
enjoy genieten van
enjoy genieten van
enormous gigantisch
enough genoeg
enough genoeg
enquiries inlichtingen
enter binnengaan
enter meedoen
enter invoeren
enter binnenkomen
enter meedoen aan
enterprising ondernemend / ondernemende
entertain vermaken / plezier aan beleven
entertainment vermaak / vertier
entire complete
entire compleet
entrance ingang
entrance toegang
entrance ingang
entree / main dish hoofdgerecht
entry toegang
environment milieu
environment milieu
environment milieu
environment milieu
episode aflevering
equally net zo / even
equipment (speel)toestellen
equipment speeltoestellen
equipment toestellen
equipment apparatuur
equipment apparatuur
equipment gerei / spullen
equipment / gear uitrusting
erupt uitbarsten
escalator roltrap
escalator roltrap
escape ontsnapping
especially vooral
especially speciaal
especially vooral
Europe Europa
Europe Europa
even zelfs
even zelfs
even zelfs
even zelfs
evening avond
evening avond
evening avond
event evenement
event evenement
eventually uiteindelijk
eventually uiteindelijk
ever ooit / weleens
ever ooit
every alle
every day iedere dag / elke dag
every Friday iedere vrijdag
everybody iedereen
everyone iedereen
everywhere overal
everywhere overal
everywhere overal
everywhere overal
everywhere overal
everywhere overal
evil het kwaad
exactly precies
exactly precies
examination onderzoek
example voorbeeld
excel uitblinken
excellence uitmuntendheid
excellent uitstekend
excellent heel goed
except behalve
except for behalve
except for / apart from behalve
exchange uitwisseling
exchange ruilen
exchange for ruilen voor
excite opwinden
excited opgewonden
excited gespannen / opgewonden
excited opgewonden
exciting spannend
exciting spannend
exciting spannend
exciting opwindend
exciting spannend
excursion excursie / uitstapje
excuse me pardon
excuse me pardon
executive directeur
exercise oefening
exercise oefening
exercise lichaamsbeweging / beweging / oefening
exercise oefening
exercise book schrift
exhibition tentoonstelling
exhibition tentoonstelling
exhibition tentoonstelling
exist bestaan
exist bestaan
exist bestaan
exit uitgang
exit uitgang
expensive duur
expensive duur
experience ervaring
experience ervaring
experience ervaring
experience ervaren / ervaring
explain uitleggen
explanation verklaring / uitleg
explore verkennen
explore verkennen
explore verkennen / onderzoeken
explore onderzoeken / uitzoeken
explore verkennen
explosion ontploffing / explosie
explosion ontploffing
exterminate uitroeien
extraordinary buitengewoon
eyes ogen
eyes ogen
Woordenlijst beginners E
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text