Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners F

Woordenlijst beginners F

Woordenlijst beginners F


fabulous / wonderful / briljant fantastisch
factory fabriek
factory fabriek
faint flauw
fair eerlijk
fair blond
fair eerlijk
fair eerlijk
fair licht
fair licht
fairly tamelijk
fake namaak, nep
fake nep
fall vallen
fall – fell – fallen vallen – viel – gevallen
familiar bekend
familiar with bekend met
family gezin
family gezin, familie
famous beroemd
famous beroemd
famous beroemd
famous beroemd
famous beroemd
famous beroemd
fancy zin in
fancy zeer luxe / luxe
fantastic fantastisch
fantastic fantastisch
fantastic fantastisch
farm boerderij
farm animal boerderijdier
farmer boer
fashion mode
fashion mode
fashionable modieus
fast snel
fast snel
fast snel
fast snel
fast snel
father vader
father / dad vader / pa
fault fout
fault fout
favourite favoriete
favourite lievelings-
favourite favoriet
fear bang zijn voor
fear angst
fear zijn bang voor / bang zijn voor
feathers veren
feathers veren
feature optreden
features kenmerken
features kenmerken
February februari
February februari
fee inschrijfgeld
feel voelen
feel sick zich misselijk voelen
female vrouwelijk
female vrouwelijk / vrouwelijke
female – male vrouwelijk – mannelijk
few weinig
fibre vezel
fiction verzonnen
field weiland
field veld
field trip excursie
fight vechtpartij
fight gevecht
figure out uitzoeken
file module
fill in invullen
fill in a form een formulier invullen
film star filmster
final laatste
final / last laatste
final call laatste oproep
finally tot slot
finally eindelijk
finally eindelijk
find – found – found vinden – vond – gevonden
find out uitzoeken
find out uitzoeken
fine boete
finger vinger
finish opeten
finish afmaken
finish aflopen / beëindigen / eindigen
finish line eindstreep
finished klaar
fire brand
firefighter brandweerman
fireman brandweerman
fireman brandweerman
firewoman brandweervrouw
fireworks vuurwerk
fireworks vuurwerk
first eerst
first eerste
first eerste
first eerste
first eerste
first eerste
first floor eerste verdieping
first floor eerste verdieping
first name voornaam
first name voornaam
first of all ten eerste
first off om te beginnen
fish vis
fish and chips vis en patat / vis met patat / vis en friet / vis met friet
fist vuist
fit passen
fit pasvorm
fit passen
five-storey met vijf verdiepingen / met 5 verdiepingen
fix vastmaken
fix vastplakken / plakken
flamingo flamingo
flashing flitsend
flat vlak / plat
flavour smaak
flavour smaak
flee ontvluchten
float opblaasbare band
flock groep / kudde
floor verdieping
floor verdieping
floor vloer
flour bloem
flour bloem
flower bloem
flower bloem
flowered gebloemd
fluffy pluizig
flute fluit
fly vliegen
fly – flew – flown vliegen – vloog – gevlogen
folder insteekmapje
follow volgen
following volgende
following volgende
fond of gek op
food eten
food eten, voedsel
fool gek
foolish dom
foot voet
footage filmbeelden
football boots voetbalschoenen
football shoe voetbalschoen
footwear schoenen
for example bijvoorbeeld
for hours urenlang
forbidden verboden
foreign buitenlands
foreigner buitenlander
forest bos
forest bos / woud
forget vergeten
form formulier
form teacher klassenleraar
fortnight veertien dagen / 14 dagen
fortune vermogen
forward vooruit
fossil fossiel
framed poster ingelijste poster
freckles sproeten
free gratis
free gratis / voor niks
free gratis
free gratis
free range chicken scharrelkip
free trade vrije handel
freedom vrijheid
freezing ijskoud
freight vracht
French Frans
French Frans
French Frans
fresh vers
fresh vers
Friday vrijdag
Friday vrijdag
Friday vrijdag
fridge koelkast
fridge koelkast
fridge / refrigerator koelkast
friend vriend, vriendin
friend vriend(in)
friendly vriendelijk
friendly vriendelijk
friends vrienden
frighten bang maken / beangstigen
frightening beangstigend
frog kikker
from head to toe van top tot teen
from top to bottom alles
front desk receptie
front door voordeur
front leg voorpoot
front row eerste rij / voorste rij
front row voorste rij
frustrated gefrustreerd
full hele
full of vol
full size bed tweepersoonsbed
fun plezier
funnel trechter
funniest grappigste
funny grappig
fur vacht
fur vacht
fur bont
fur vacht
furniture meubilair
furniture meubels
further verder
further verder
further ahead verder vooruit
fuss gedoe
future toekomst
future toekomst
future toekomstig

Woordenlijst beginners F
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text