Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners T

Woordenlijst beginners T

table tafel
table tafel
table of contents inhoudsopgave
tablespoon eetlepel
tail staart
tail staart
tail staart
tail staart
take nemen
take a seat plaatsnemen
take a shower douchen
take care oppassen / uitkijken
take it easy doe het rustig aan
take it or leave it graag of niet
take off opstijgen
take orders bestellingen opnemen
take part in meedoen aan
take photos foto's maken
take pictures / take photos foto's maken
talented getalenteerd
talented and determined getalenteerd en vastberaden
talk praten
talk to praten met
tall lang
tall lang
tall groot / lang
tall lang
taller langer
tame tam
Tanya lied about her favourite colour. Tanya loog over haar favoriete kleur.
task taak
taste smaken
taste smaak
tasty lekker
teach onderwijzen / leren
teacher leraar lerares
teacher leraar
teacher lerares
teacher leraar
teacher leraar lerares
teacher leraar
teacher leraar / lerares
teacher leraar
teacher leraar
team ploeg team
team mates ploeggenoten
tease plagen
tease plagen
technical technisch / technische
teeth tanden
teeth tanden
teeth tanden
telephone telefoon
television televisie
television tv
tell vertellen
tell – told – told vertellen – vertelde – verteld
tell jokes grappen vertellen
Tell me about it. Vertel me erover.
temperature temperatuur
temperatures temperaturen
temple tempel
ten a day tien per dag
tennis tennis
term periode
terminal vertrekhal
terrible vreselijk
terrifying angstaanjagend
terrifying verschrikkelijke / verschrikkelijk / vreselijke / vreselijk
test proefwerk
test toets / proefwerk
test toets
text sms'en
text sms'en
text sms'en
text message sms-bericht / sms / sms'je
text message sms'je
text message sms'je
texting sms’en
that’s a good example dat is een goed voorbeeld
that’s quite something dat is nogal wat
the bottom of a lake de bodem van een meer
the brave knight de dappere ridder
The dragon guards its lair. De draak bewaakt zijn hol.
The hero solves the riddle. De held loste het raadsel op.
the king de koning
The lamp hangs over the table. De lamp hangt boven de tafel.
the leading part hoofdrol
the lot alles
the more the merrier hoe meer zielen hoe meer vreugd
the Netherlands Nederland
the one with itchy feet de reislustige
the refund de geldteruggave
the rest of her life de rest van haar leven
the same dezelfde hetzelfde
the same dezelfde
the same hetzelfde
the same hetzelfde
the same hobby dezelfde hobby
the whole day de hele dag
theatre theater
theft diefstal
theft diefstal
theft and burglary diefstal en inbraak
their hun
theme park themapark / pretpark
theme park pretpark
therefore daarom
There's no point. Het heeft geen zin.
they zij
They live in London. Zij leven in Londen.
thick dikke / dik
thick dik (soms dicht)
thin dun
thin dun
thin dun
thin dun
third derde
third derde
thirsty dorstig
this afternoon vanmiddag
This way. Deze kant op. / Hierheen.
thoroughly grondig
though echter
though echter
though echter
thrilled heel gelukkig
thrilling spannend
thrilling spannend
throat keel
through door
through door
through the window door het raam
through train doorgaande trein
thumb duim
Thursday donderdag
Thursday donderdag
tick the boxes kruis de hokjes aan
ticket kaartje
ticket office kassa
tide (het) getij
tide getij
tidy netjes
tidy opruimen
tie stropdas
tie vastbinden
tie dichtknopen
tiger tijger
tight strak
time keer
time keer
time limit tijdslimiet
times keer
times keer
times keer
timetable lesrooster
timetable rooster
tiny piepklein
tiny heel klein
tiny heel klein
tiny heel klein
tired moe
tired moe
tired moe
tired moe
tired moe
to accuse beschuldigen
to add toevoegen
to admire bewonderen
to admit toegeven
to admit opnemen
to agree het eens zijn
to apologise excuses aanbieden
to appear verschijnen
to appreciate waarderen
to arrive aankomen
to ban verbieden
to be zijn
to be afraid of bang zijn voor
to be asleep slapen
to be bad at slecht zijn in
to be fed up ergens van balen
to be fond of dol zijn op
to be fond of dol zijn op
to be fond of dol zijn op
to be good at goed zijn in
to be honest om eerlijk te zijn
to be in a rush haast hebben
to be keen on erg graag doen
to be sure zeker weten
to be thirsty dorst hebben
to become worden
to bend the rules vrij omgaan met de regels
to bite bijten
to blow up ontploffen
to borrow lenen van iemand
to breathe ademhalen
to bug dwars zitten
to build bouwen
to bury begraven
to buy kopen
to buy kopen
to call noemen
to call bellen
to call bellen
to calm down kalmeren
to campaign campagne voeren
to care about geven om
to carry dragen
to carry out doen / uitvoeren
to carve snijden
to catch vangen
to celebrate vieren
to change veranderen
to change veranderen
to cheat spieken
to claim opeisen
to clean schoonmaken
to clean schoonmaken
to climb klimmen
to climb trees boompje klimmen
to clutch vastgrijpen
to come home thuiskomen
to compare to vergelijken met
to complete tot het einde volbrengen
to concentrate concentreren
to consider overwegen
to cope with de baas kunnen
to correct verbeteren
to count on rekenen op
to create maken
to damage beschadigen
to dance dansen
to deal with omgaan met
to decide bepalen
to decorate schilderen en behangen
to describe beschrijven
to deserve verdienen
to die sterven
to dig graven
to disappear verdwijnen
to discover ontdekken
to discuss bespreken
to discuss bespreken
to dislocate uit de kom draaien ontwrichten
to divide verdelen
to do doen
to do maken
to do the dishes de afwas doen
to do the dishes afwas doen
to do up vastmaken
to donate doneren
to draw tekenen
to drive someone nuts iemand gek maken
to drop litter afval achterlaten
to dry droogmaken
to dump wegdoen
to earn verdienen
to ease up minder streng zijn
to embarrass voor paal zetten
to endure doorstaan
to enjoy genieten van
to enjoy genieten van
to enjoy oneself zich vermaken
to examine onderzoeken
to examine onderzoeken
to explain uitleggen
to fail zakken voor
to fetch halen
to fight vechten
to fight vechten
to fill in invullen
to find out ontdekken
to finish afmaken
to fix repareren herstellen
to focus on je richten op
to follow volgen
to follow volgen
to forbid verbieden
to frighten bang maken
to gather bij elkaar komen
to gather verzamelen
to get krijgen
to get along with opschieten met
to get bullied gepest worden
to get past voorbij komen
to get rid of van de hand doen
to get stuck vast komen te zitten
to get taken the mick out of worden voor de gek gehouden
to get to know leren kennen
to get used to wennen aan
to give away weggeven
to give directions de weg wijzen
to go gaan
to go on a quest op een zoektocht gaan
to go to the cinema naar de bioscoop gaan
to grip vastgrijpen
to guard bewaken
to guess raden
to hang out rondhangen
to hang over hangen boven
to happen gebeuren
to happen gebeuren
to hate hekel hebben aan
to haunt rondwaren
to have hebben
to have a go proberen
to have class les hebben
to have in common gemeen hebben
to head for op weg gaan naar
to hear horen
to hear horen
to hide verbergen
to hire huren
to hit raken
to hurry up zich haasten
to hurt pijn doen
to hurt pijn doen
to hurt pijn hebben
to ignore negeren
to improve verbeteren
to injure verwonden
to install installeren
to interrupt onderbreken
to introduce voorstellen
to introduce introduceren
to invite uitnodigen
to join meedoen
to join erbij komen meedoen
to jump springen
to keep a close eye on goed in de gaten houden
to keep in mind onthouden
to keep on doorgaan met
to keep safe beschermen
to kill doden
to knock aankloppen
to know weten
to know weten
to know weten
to know weten
to laugh lachen
to laugh at uitlachen
to learn leren
to learn leren
to leave weggaan
to leave verlaten
to lend lenen aan iemand
to lie liggen
to like leuk vinden
to like leuk vinden / houden van
to like leuk vinden houden van
to listen luisteren
to live leven
to live leven
to live wonen
to live in care in een pleeggezin of kindertehuis wonen
to live up to voldoen aan
to load inladen
to lock op slot doen
to look eruitzien
to look kijken
to look lijken / eruit zien
to look at it on the bright side het van de positieve kant bekijken
to look down on neerkijken op
to look for zoeken naar
to look up to opkijken tegen
to lose verliezen
to love houden van leuk vinden
to make matters worse tot overmaat van ramp
to make plans plannen bedenken
to make sense verstandig zijn
to make up verzinnen
to make up a story een verhaal verzinnen of bedenken
to meet ontmoeten
to melt smelten
to mess up ergens een potje van maken
to mind erg vinden
to moan zeuren
to move verhuizen
to move bewegen
to move around rondschuiven (met)
to move around rondschuiven met
to move around rondschuiven
to move out uit huis gaan
to need nodig hebben
to need nodig hebben
to need nodig hebben
to notice opmerken
to offer aanbieden
to offer aanbieden
to operate opereren
to pack inpakken
to pay betalen
to pay attention to aandacht besteden aan
to persuade overtuigen
to pick out uitzoeken
to pick up ophalen
to pick up ophalen
to plant in de grond planten
to play spelen
to play hockey hockeyen
to play with spelen met
to plug into aansluiten op
to post plaatsen
to preach preken
to prefer de voorkeur geven aan
to prescribe (medicijnen) voorschrijven
to prevent voorkomen
to pull out ergens (onder) vandaan halen
to put back in terugzetten
to question someone iemand vragen stellen
to quit stoppen
to raise money geld bij elkaar krijgen
to reach er(gens) bij kunnen
to reach erbij kunnen
to reach ergens bij kunnen
to realise beseffen
to realize realiseren
to receive ontvangen
to reckon denken
to record opnemen
to recover herstellen
to refurbish inrichten
to release vrijlaten
to remain blijven
to remember herinneren
to remove verwijderen
to replace vervangen
to rescue redden
to rescue redden
to return terugbrengen
to rip up verscheuren
to row roeien
to rule out afwijzen
to run out of time geen tijd meer hebben
to run test testen uitvoeren
to save redden
to save redden
to save up to sparen tot
to scare bang maken
to scream schreeuwen
to scream schreeuwen
to search (op)zoeken
to see zien
to seem lijken
to send sturen
to serve serveren
to set ondergaan
to share delen
to share delen
to show laten zien
to show laten zien
to show the way de weg wijzen
to sink zinken
to sleep slapen
to slice snijden
to smash inslaan
to sneak sluipen
to solve oplossen
to soothe verzachten
to sort out uitzoeken
to sound klinken
to speak spreken
to spend uitgeven
to spend the day de dag doorbrengen
to sprain verstuiken
to state zeggen
to stay logeren
to stay blijven
to stay blijven
to stay verblijven blijven
to stay verblijven
to steer sturen
to stick to je houden aan
to store bewaren
to stress benadrukken
to suffer lijden aan
to sum up samengevat
to swab dweilen
to swear vloeken
to swim zwemmen
to switch on aanzetten
to switch on aandoen
to take (mee)nemen
to take meenemen
to take a look bekijken
to take off afhouden van
to take over overnemen
to take place plaatsvinden
to talk praten
to talk praten
to tap afluisteren
to teach onderwijzen lesgeven
to tell vertellen
to tend to de neiging hebben
to think vinden
to throw gooien
to throw up overgeven spugen
to touch (aan)raken
to touch aanraken
to touch raken
to touch aanraken
to treat trakteren
to trust vertrouwen
to try proberen
to try proberen
to tuck in instoppen
to turn into worden
to turn on aandoen
to turn out blijken
to understand begrijpen
to understand begrijpen
to vandalise vernielen
to visit bezoeken
to vomit overgeven spugen
to wait wachten
to wait wachten
to wake up wakker worden
to walk lopen
to walk off weglopen
to walk the dog de hond uitlaten
to want willen
to watch kijken
to watch out uitkijken
to wear dragen
to wear dragen
to wiggle wiebelen
to wind up treiteren
to wonder zich afvragen
to work werken
to worry about je zorgen maken over
to write schrijven
to yell schreeuwen
today vandaag
today vandaag
today vandaag
toddler peuter
toe teen
together samen
together samen
together what samen
told vertelde / verteld
told vertelde
tomato tomaat
tomb graf
tomorrow morgen
tomorrow morgen
tomorrow morgen
tomorrow morgen
tomorrow morgen
tonight vanavond
too ook
too ook
too te / ook
too ook
too ook
too bad jammer
too late te laat
too many te veel / teveel
top truitje
top topje / truitje
torch fakkel
torch zaklamp
tough taai / sterk
tough zwaar / moeilijk
tour guide gids
tourist toerist
tournament toernooi
toward richting
towards naar
towards in de richting van
towards richting
towel handdoek
tower toren
tower toren
town stad
town centre / city centre stadscentrum
toy speeltje
track volgen
trade ruilen
tradition traditie
traditional traditioneel
traditional traditioneel / traditionele
traffic verkeer
traffic jam file
traffic light verkeerslicht
traffic lights verkeerslichten
traffic lights verkeerslichten
trainers sportschoenen
trainers sportschoenen
trainers sportschoenen
trainers hardloopschoenen
trapdoor valluik
trapped zat vast
travel reizen
travel agency reisbureau
treasure schat
treasure hunt speurtocht
treasures schatten
treat traktatie
treatment behandeling
treatment form behandelingsformulier
tree boom
trial proef
trial berechting
tribe stam
trick truc
trick kunstjes
trilogy driedelige serie
trip reisje
trip reis
trip struikelen
trip reis / tocht / uitstapje
trophy trofee beker
tropical tropisch
trouble narigheid
trousers broek
trousers broek (Brits Engels)
true WAAR
true echt
trunk slurf
trunk slurf
trunks zwembroek
trust vertrouwen
trust vertrouwen
truth waarheid
try proberen
try on passen
try on passen / aanpassen
tube metro
tube metro
tube metro
tube station metrostation
Tuesday dinsdag
Tuesday dinsdag
tug-of-war touwtrekken
tuition lesgeld
tuna tonijn
turkey kalkoen
turn bocht
turn beurt
turn down an offer een aanbod afslaan
turn into veranderen in
turn out blijken
turn out to be blijken te zijn
turn right ga rechts
turning afslag
turtle zeeschildpad
tutor lesson mentorles
TV commercial tv-reclame
tweezers pincet
twice twee keer
twice twee keer
twice twee keer
twice twee keer / tweemaal
twice twee keer
twice twee keer
twice twee keer
twice twee keer
twin brother tweelingbroer
twins tweeling
two for one twee halen één betalen
two times a week twee keer per week
type / sort soort
tyre band
Woordenlijst beginners T
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text