Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners N

Woordenlijst beginners N

nail nagel
nail clippers nagelknipper
nail varnish nagellak
name naam
name naam
name naam
named genaamd
nanny kinderjuffrouw / kinderjuf
narcotics verdovende middelen / drugs
narrow nauw
nasty lelijk
nationwide landelijk
near dichtbij naast
near vlakbij
near dichtbij
near-accident bijna-ongeluk
nearby vlakbij
nearby dichtbij
nearest dichtstbijzijnde
nearest dichtstbijzijnde
nearest het dichtstbij
nearly bijna
nearly bijna
nearly / almost bijna
neck nek
neck nek
neck nek
neck and head injuries nek- en hoofdwonden
necklace ketting
need nodig hebben
needle naald
neighborhood / neighbourhood buurt
neighbourhood buurt
neighbours buren
nephew neef (oomzegger)
nerve-racking zenuwslopend
nervous zenuwachtig
nervous zenuwachtig
never nooit
never nooit
Never mind maakt niet uit
Never mind. Geeft niet. / Het geeft niet.
new nieuw
New Year’s Day Nieuwjaarsdag
newspaper round krantenwijk
next de volgende
next volgende
next volgende
next de volgende
next door hiernaast
next morning volgende ochtend
next to naast
next to naast
next to naast
nice aardig
nice leuk
nice leuk fijn
nice aardig
nice aardig
niece nicht (tantezegster)
night avond / nacht
nightmare nachtmerrie
nightmare nachtmerrie
nightstand nachtkastje
no matter het maakt niet uit
no matter what maakt niet uit wat
no one niemand
no problem geen probleem
nobody niemand
noise lawaai
noise geluid
noisy lawaaiig
noisy lawaaiig
nominate nomineren / voordragen
none geen
noodles mie
noon twaalf uur 's middags / 12 uur 's middags
noon 12 uur ’s middags
noon 12 uur 's middags
north noorden
north noord / noordelijk
nose neus
not either ook niet
not too bad niet slecht
not yet nog niet
not yet nog niet
note aantekening
note pad notitieblok
notebook schrift
notice vernemen
novel roman
novel roman
November november
November november
nowadays tegenwoordig
number getal
number nummer
nurse zuster
nurse verpleger / verpleegster / verpleegkundige
nutrition voeding
nuts noten
Woordenlijst beginners N
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text