Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners P

Woordenlijst beginners P

p.m. na 12 uur 's middags
pace / speed stap
pack inpakken
pack verpakking
packed erg druk
packed vol
packet pakje
pad (been)beschermer
pad beenbeschermer
pad beschermer
page pagina
pain pijn
pain pijn
painful pijnlijk
painful pijnlijk
painful pijnlijk
painkiller pijnstiller
painkillers pijnstillers
paint verf
paint schilderen
paint schilderen
painting schilderij
painting schilderij
pair paar
pair of scissors schaar
palace paleis
pale lichte / licht
pale heel licht / bleek
pancakes pannenkoeken
panic attack paniekaanval
pants broek (Amerikaans Engels)
paper round krantenwijk
paradise paradijs
paramedic ambulancemedewerker
parents ouders
parents ouders
parents ouders
parents ouders
park parkeren
parking lot parkeerplaats
parking spaces parkeerplaatsen
parrot papegaai
parrot papegaai
part rol
participants deelnemers
participate deelnemen
particular speciaal
particular bepaald
particularly bepaald
party feest
party feestje
party feestje
party hat feesthoedje
pass away overlijden
passenger passagier
passenger passagier
past voorbij
past verleden
past voorbij
past voorbij
past verleden
pasta pasta
pastime tijdverdrijf
path pad
patient geduldig
paw poot
paw klauw
paws poten
pay betalen
pay – paid – paid betalen – betaalde – betaald
pay rise salarisverhoging
PE gym
PE gymnastiek
PE gym / lichamelijke oefening
PE (physical education) LO (lichamelijke opvoeding)
PE (physical education) lichamelijke opvoeding
PE (physical education) LO
pedestrian subway voetgangerstunnel
pedestrians voetgangers
pedigree dog rashond
penalty straf
pencil potlood
pencil potlood
pencil potlood
pencil potlood
pencil case etui
pencil case etui
people mensen
people mensen
people mensen
pepper paprika
pepper paprika
perform uitvoeren
perform uitvoeren
perform optreden (werkwoord) / optreden
performance optreden
performer entertainer
perhaps misschien
perhaps misschien
perhaps misschien
perhaps misschien
permission toestemming
permitted / allowed toegestaan
persistent vasthoudend
personal belongings persoonlijke bezittingen
pesticide bestrijdingsmiddel
pet huisdier
pet huisdier
pet huisdier
pet huisdier
pet huisdier
phone telefoon
phone number telefoonnummer
phone number telefoonnummer
phone number telefoonnummer
phone number telefoonnummer
photo foto
photographer fotograaf
physical lichamelijk / lichamelijke
physical education (PE) lichamelijke opvoeding
physician dokter
physics natuurkunde
pick plukken
picture plaatje
picture plaatje
picture foto
picture foto
picture foto
picture schilderij
picture foto
picture beeld
pictures plaatjes / afbeeldingen
pie taart
piece stuk(je)
piece stuk
pig varken
pig varken
pigeon duif
pilot piloot
pineapple ananas
pink roze
pink roze
pink roze
pink roze
pink roze
pink roze
pitch veld
place huis
place plaatsen / neerzetten
place huis
place plaats
place of birth geboorteplaats
plan plattegrond
planet planeet
plastic surgery / cosmetic surgery plastische chirurgie
plastics kunststof
plate bord
platform perron
platform perron / spoor
play a trick streek uithalen
play cards kaarten
player speler
playground speeltuin
playing field sportveld
Please put the chair back in. Zet alsjeblieft de stoel terug.
Please be careful! Wees alsjeblieft voorzichtig!
pleased tevreden
pleased tevreden
pleased tevreden
pleased to meet you prettig kennis te maken
pleased with blij met
pleasure plezier hebben / amusement
plenty veel
plenty of veel
plot samenzwering / complot
plum pruim
PM 12.00 – 24.00 uur
pocket money zakgeld
poem gedicht
pointed puntig / puntige
poisonous giftig / giftige
Poland Polen
polar bear ijsbeer
police investigation politie-onderzoek
police officer politieagent
polite beleefd
polite beleefd
politician politicus
politics politiek
polka dotted gestipt
polluted vervuild
pollution vervuiling
pollution vervuiling
pond vijver
pond vijver
poor arm
poor arm
poor arm
popular populair
popular populair
popular populair
popular populair
popular populair
population bevolking
port havenstad
port haven
possession eigendom / bezit
possible mogelijk
possible mogelijk
possible mogelijk
possible mogelijk
post op internet plaatsen
post office postkantoor
post office postkantoor
postbox brievenbus
poster poster
potatoes aardappelen
potions drankjes
pound pond
pound pond (453 gram) / pond / 453 gram
pour gieten
poverty armoede
powerful sterk
practise oefenen
practise training
practise trainen / oefenen
praise bewondering
prat sufferd
precautions voorzorgsmaatregelen
predator roofdier
prefer hebben liever
prefer liever doen / voorkeur geven aan
prefer geven de voorkeur aan / hebben liever
pregnant zwanger
pregnant zwanger / in verwachting
pregnant zwanger
pregnant zwanger
preparation voorbereiding
prepare voorbereiden
prepare bereiden
prepared voorbereid
prepared to bereid om
present cadeautje
present cadeautje
presentation presentatie
press drukken op
presumably waarschijnlijk
presume aannemen
pretend doen alsof
pretty knap (meisje)
pretty mooi
pretty knap
pretty good best wel goed
pretty much zo ongeveer / zo'n beetje
prevent voorkomen
previous voorgaand / voorgaande
prey prooi
price prijs
price prijs
price prijs
primary school basisschool
principal rector
principal rector hoofd van de school
prison gevangenis
prison de gevangenis / gevangenis
private investigator / private detective privédetective
prize prijs (om te winnen)
prize prijs om te winnen
prize prijs
prize prijs
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
probably waarschijnlijk
professional beroeps
profit winst
progress vooruitgang
promise beloven
proof bewijs
proper echt
proper fatsoenlijk / fatsoenlijke / geschikt / geschikte
properly op de juiste manier
property bezit / eigendom
property eigendom / bezit
property eigendom
property eigenschap
prosecute vervolgen
protect beschermen
protect beschermen
protected beschermd
protection bescherming
protection bescherming
protection bescherming
prove bewijzen
provide bieden
public openbare / openbaar
public transport openbaar vervoer
publish publiceren / uitgeven
pull trekken
pull trekken
pulled trok
pumpkin pompoen
punishment straf
pupil leerling
pupil leerling
puppet pop / marionet
purchase aankoop
purchase aankoop
purchase aankoop
purple paars
purple paars
purple paars
purple paars
purpose doel / bedoeling
push indrukken
push indrukken
Put on your clothes. Doe je kleren aan.
put up opzetten
puzzle puzzel
pyjamas pyjama
Woordenlijst beginners P
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text