Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners Q-R

Woordenlijst beginners Q-R


qualified gediplomeerde
quality kwaliteit
quality kwaliteit
quality kwaliteit
quarter kwart
queen koningin
question vraag
question vraag
quick snel
quick snel
quickly snel, haastig
quiet stil
quite nogal
quite nogal
quite best
quite nogal
quite / fairly tamelijk / vrij
quite a bit best wel / nogal / best
rabbit konijn
rabbit konijn
rabbit konijn
rabbit konijn
rabbit konijn
race wedstrijd
race against time tegen de klok spelen
raffle verloting
raft reddingsboot
raft reddingsvlot / rubberen reddingsvlot
railway spoorweg
railway station treinstation
rain regenen
raingear regenpak
raise boven water brengen
raise ter sprake brengen
raise money geld inzamelen
raise your arms / put your arms up je armen in de lucht gooien / doe je armen omhoog
raisin rozijn
rake in opstrijken
ramp helling
ram-raid ramkraak
ransom losgeld
rare zeldzaam
rarely zelden
rat rat
rather liever
rather nogal
rather nogal / best / best wel
rather liever
rather liever
rating waardering
reach bereiken
read lezen
reading lezen
ready klaar
real echt
real echt(e)
real echte
reality werkelijkheid
really echt waar
really echt
really echt
really echt
really heel
reason reden
reason reden
reason reden
reason reden
reason reden
reasonable redelijk
receipt bonnetje
receive / get ontvangen / krijgen
recent news / latest news laatste nieuws
recently de laatste tijd / laatste tijd
recognised erkend
recognize herkennen
recognize herkennen
recommend aanbevelen
recommend aanraden
record opnemen
record company platenmaatschappij
record company platenmaatschappij
recording opname
rectangular rechthoekig
red rood
red rood
reduced afgeprijsd
reduction verlaging
refer to verwijzen naar
refer to verwijzen naar / doorverwijzen naar
referee scheidsrechter
refund vergoeding / geld terug
refuse weigeren
register inschrijven
register inschrijven
registration form inschrijfformulier
regret spijt krijgen / spijt hebben
regret betreuren
reign heersen / regeren
reins teugels
reject afwijzen
Relatives Familieleden
relatives familieleden
release uitbrengen
release vrijlaten
release uitgave
relieved opgelucht
rely on rekenen op
remarkable bijzonder / bijzondere
remarkably opvallend
remember herinneren
remember onthouden
Remember? Weet je nog?
remind eraan herinneren
remorse spijt
remote control car op afstand bestuurbaar autootje
remote-controlled met afstandsbediening
remove verwijderen
remove weghalen
rent huren
repeat herhalen
repeat herhalen
replace vervangen
replace vervangen
reply to antwoorden op
report verslag uitbrengen
report verslag
report verslag uitbrengen / rapporteren
represent staan voor / betekenen
request aanvragen
research onderzoek
research onderzoek
resistant bestand tegen
resort vakantieplaats / vakantieoord
responsible verantwoordelijk
restriction / limit beperking
restrictions beperkingen
résumé cv / curriculum vitae
retain bewaren
retire met pensioen gaan
return terugkomen / terugkeren
return terugkomen
reunion reünie
reveal onthullen
reveal onthullen / ophelderen
review bespreking
review recensie
review beoordeling / recensie
reward beloning
reward beloning
reward beloning
rhythm ritme
rich rijk
rich rijk
riddle raadsel
ride rit
ridiculous belachelijk
ridiculous belachelijk
ridiculous belachelijk
right rechts
right goede
right rechts
right juist
right away meteen
right back zo terug
right now nu meteen
right of way voorrang
risk risico
risk risico
riverbank oever
road weg
road weg
road weg
road weg
roadworks wegwerkzaamheden
roast turkey gebraden kalkoen
roasted gegrild
robbery beroving
robbery / theft / burglary overval
rocket raket
roller coaster achtbaan
rollercoaster achtbaan
romance romantiek
roof dak
room ruimte / plaats
room kamer
rope met lasso vangen
rope touw
rope touw
rotten rot
rough ruig
rough ruw / ruwe / oneffen
roughly ongeveer
roundabout rotonde
roundabout rotonde
row roeien
RSPCA dierenbescherming
rubber band / elastic band (BrE) / elastic band elastiekje
rubbish afval
rubbish rotzooi / rommel
rubbish rotzooi / troep
rubbish bin vuilnisbak
rubbish bin afvalbak
rude onbeleefd
rug vloerkleed
rug vloerkleed
ruins ruïnes
rule regel
rule regel
rule regel
rule regeren
rule heersen / regeren
rumour gerucht
run down in slechte staat
run out of opraken / niet meer hebben
running hardlopen
rush rennen / haasten
Russian Russisch

Woordenlijst beginners Q-R
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text