Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners I

Woordenlijst beginners I

Woordenlijst beginners I

I always make plans for the future. Ik maak altijd plannen voor de toekomst.
I am too late. Ik ben te laat.
I enjoy my new room very much. Ik geniet erg veel van mijn nieuwe kamer.
I hear you. Ik hoor jou.
I learn a lot. Ik leer veel.
I listen to music. Ik luister naar muziek.
I see Ik snap het
I suppose denk ik
I’m going home. Ik ga naar huis.
I’m guessing ik gok
I’m not sure ik weet het niet zeker
I’m starving ik heb vreselijke honger
I’m watching TV. Ik ben TV aan het kijken.
Iay leggen
ice ijs
ice ijs
ice ijs
ice cream ijs
ice cream ijs
ice cream stall ijscokraam
idea idee
idea idee
identify identificeren
identity identiteit
idol idool held
idol idool
ignore negeren
illness ziekte
I'm starving Ik sterf van de honger.
imagination verbeelding / fantasie
imagination verbeelding / fantasie
imagine zich voorstellen
imagine zich voorstellen
immediately onmiddellijk
impolite onbeleefd
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
important belangrijk
impossible onmogelijk
impress goede indruk maken op
impress indruk maken op
impressed onder de indruk
impressed by onder de indruk van
impressive indrukwekkend
impressive indrukwekkend
improve verbeteren
in binnen
in over
in a flash heel snel
in addition daarnaast
in advance van tevoren / tevoren
in advance van tevoren
in aid of ten behoeve van
in common gemeen
in connection with in verband met
in fact om precies te zijn
in fact eigenlijk
in fact eigenlijk / in feite
in front of voor
in front of voor
in half an hour over een half uur
in half an hour over een half uur
in line in de rij
in line in de rij
in love verliefd
in love verliefd
in my opinion naar mijn mening
in recent years in de laatste jaren
in reverse in omgekeerde richting
in sight in het zicht
in that case in dat geval
in the afternoon in de middag / ’s middag
in the back achterin
in the direction of in de richting van
in the eighties in de jaren tachtig
in the evening in de avond / ’s avonds
in the latest fashion naar de laatste mode
in the morning in de ochtend / ’s ochtends
in the sale in de uitverkoop
in the weekends in het weekend
in the world ter wereld
in time op tijd
in trouble in de problemen
incident voorval
include bevatten / inbegrepen zijn
including inclusief / inbegrepen
including inclusief
inconvenience ongemak
inconvenience ongemak
increase toenemen
increase toename
incredible ongelofelijk
indeed Je hebt gelijk
independence onafhankelijkheid
individually per stuk
indoors binnen
inevitably onvermijdelijk
infection infectie
infection infectie
inflatable opblaasbaar / opblaasbare
ingredients ingrediënten
inhabitant inwoner
injection injectie
injure blesseren / bezeren
injured gewond
injured gewond
injuries verwondingen
injury verwonding
insane krankzinnig
inside binnen(in) naar binnen
inspired by geïnspireerd door
instantly meteen
instead in plaats daarvan
instead of in plaats van
instead of in plaats van
instructions gebruiksaanwijzing
instructor instructeur
insulation isolatie
insurance verzekering
interest interesse / hobby
interest interesse
interested geïnteresseerd
interested geïnteresseerd
interested geïnteresseerd
interesting interessant
interesting interessant
interesting interessant
interesting interessant
interrupt in de rede vallen
introduce introduceren / lanceren
introduce voorstellen
introduce voorstellen / introduceren
introduce voorstellen
invent uitvinden
invention uitvinding
investigator detective
invisible onzichtbaar
invisible onzichtbaar
invisible onzichtbaar
invite uitnodigen
involved in betrokken bij
Irish Iers
iron ijzer
irresistible onweerstaanbaar
is painted is geschilderd
island eiland
issue zaak
issue nummer
It is cold. Het is koud.
it’s about het gaat over
item product / voorwerp
item artikel
it's a pleasure graag gedaan
it's been three days het is drie dagen geleden
it's set het speelt zich af
Woordenlijst beginners I
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text