Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst S

Woordenlijst S

sack ontslaan
sad droevig
saddle zadel
safe veilig
safe veilig veilige
safety veiligheid
safety veiligheid
safety veiligheid
said zei / gezegd
Said loves ice skating. Said houdt van schaatsen.
sailing zeilen
sailing trip zeiltocht
salad salade
salad salade
sale uitverkoop
sale uitverkoop
salt zout
same het- / dezelfde
same dezelfde
same zelfde
same zelfde
sample voorbeeld
sample snoepje om van te proeven
sandcastle zandkasteel
sandwich boterham
satellite dish schotelantenne
Saturday zaterdag
Saturday zaterdag
Saturday zaterdag
Saturday zaterdag
saucepan steelpan
saucer schotel
sausage worst
sausage worst
save besparen
say zeggen
scales weegschaal
scar litteken
scar litteken
scare paniek
scare bang maken
scared bang
scared bang
scared bang
scared bang
scarf sjaal
scarf sjaal
scarf sjaal
scary eng
scary eng
scary eng
scary eng
scary eng / angstaanjagend
scary eng
scary gevaarlijk
scenery décor
scenery landschap
scenic met mooie uitzichten
schedule schema
schedule schema
schedule schema
school bag schooltas
school dinner schoolmaaltijd
school hall aula
school stuff schoolspullen
School subjects Schoolvakken
school term schoolweken
school trip schoolreisje
school yard schoolplein
schoolbag schooltas
science natuur- en scheikunde en biologie
science natuurkunde scheikunde biologie
science natuurkunde scheikunde en biologie
science natuur- en scheikunde
science wetenschap
science NaSk
science natuur- en scheikunde
scientist wetenschapper
scientist wetenschapper
scientist wetenschapper
scissors schaar
scoop bolletje / ijsbolletje
scrambled eggs roereieren
screen scherm
screw on vastschroeven
screwdriver schroevendraaier
scruffy slordig
search zoektocht
seasick zeeziek
season ticket seizoenskaart
Seasons Seizoenen
seat stoel / zitplaats
seatbelt gordel
second tweede
second tweede
secret geheim
secret geheim
secret geheim
security beveiliging
security veiligheid / beveiliging
security checks veiligheidscontroles
see you tot ziens
see you later tot later
See you soon. Tot gauw.
seem lijken
selection keuze / assortiment
selfish egoïstisch
sell verkopen
sell verkopen
semi-finals halve finales
sense of gevoel voor
sense of humour gevoel voor humor
sensible verstandig / verstandige
sensitive gevoelig
sentence zin
separate afzonderen
September september
September september
series serie
serious ernstig
serious ernstig
servant knecht / dienaar
serve serveren
serve bedienen
set instellen
set vaststellen
set down afzetten
set price vaste prijs
several verschillende / vele / veel
severe ernstig
sew naaien
shadow volgen / stiekem volgen / schaduwen
shake – shook – shaken schudden – schudde – geschud
shake off afschudden
shaken / upset overstuur / verontrust
share delen
shark haai
shark haai
sharp scherp
sharp scherp
sharp knives scherpe messen
sharpener puntenslijper
shave scheren
She guessed my secret. Zij raadde mijn geheim.
She is crazy about me. Zij is dol op mij.
She likes animals. Zij houdt van dieren.
She refurbishes her room. Ze richt haar kamer in.
She stays every Saturday. Ze blijft elke zaterdag.
She’s getting dressed. Ze kleedt zich aan.
shed schuurtje
shed schuur
shed schuur
sheep schaap / schapen
sheep schaap
sheer puur
shelf plank
shell schelp
shelter opvangcentrum
shelter schuilplaats
shift werktijd / dienst
shine glans
shipwrecking plunderen van een schip
shirt overhemd
shiver rillen
shocked geschokt
shoe schoen
shoe schoen
shoot schieten
shopaholic koopverslaafde
shopping winkelen
shopping winkelen
shopping winkelen
shopping cart wagentje
shopping centre winkelcentrum
shopping list boodschappenlijst
shore kust
shore oever
short klein kort
short kort
short notice zeer binnenkort
short sleeved korte mouwen
shorts korte broek
shorts korte broek
shorts korte broek
shot injectie
should zou moeten
should zou moeten
shoulder schouder
shout schreeuwen / hard roepen
show show
show laten zien
show voorstelling
show laten zien
show around rondleiden
Show me your record collection. Laat me je platenverzameling zien.
show off laten zien
shower douche
shower regenbui
shower douche
shrimp garnaal
shrimp garnaal
shrimps garnalen
shrimps garnalen
shut up mond dicht
Shut up Mond dicht
Shut up! Hou je mond! / Houd je mond!
shy verlegen
shy verlegen
shy verlegen
sick misselijk ziek
side bijgerecht
side kant
sights bezienswaardigheden
sights bezienswaardigheden
sign bord
sign bord
sign bord
sign gebaren
sign teken
sign bord
sign tekenen
sign up inschrijven
signpost wegwijzer
silk zijden
silly dwaas
silly raar
silly gek
silly / crazy raar / maf
simple eenvoudig
since sinds
singer zanger(es)
singer zanger zangeres
single vrijgezel
single enkeltje / enkele reis
single enkel
sink wasbak
sister zus
sister zus
sit zitten
site locatie / plek
size maat
size grootte
size maat
size maat
size maat
skate rolschaats
skate schaats
ski googles skibril
skills vaardigheden
skin huid
skin huid
skin huid
skirt rok
skirt rokje
skyscraper wolkenkrabber
sleeping bag slaapzak
sleepover slaapfeestje
sleeveless mouwloze / mouwloos / zonder mouwen
sleeveless zonder mouwen
sleigh slee
slide schuiven
slide schuiven / doorhalen
slip uitglijden
slip uitglijden
slippery glad
slippery glad / glibberig
slippery glad
slippery glad
slope helling
slow down afremmen
small klein
small klein
small klein
small klein
small talk gepraat over koetjes en kalfjes
smart verzorgd
smart slim
smell stank
smell stinken
smell stinken
smell stank
smelt roken
smile glimlach
smoked salmon gerookte zalm
smoking roken
smooth zacht
smooth glad
smuggler smokkelaar
snail slak
snake slang
snake slang
snake slang
snake slang
snore snurken
snow chain sneeuwketting
So what Nou en
soap zeep
soccer voetbal
soccer / football voetbal
soccer match voetbalwedstrijd
social worker maatschappelijk werker
sock sok
sofa bank
soft zacht
soft drink frisdrank
solar power zonne-energie
sold verkocht
sold out uitverkocht
soldier soldaat
solution oplossing
solution oplossing
solve oplossen
solve oplossen
solve oplossen
some time ago een poosje geleden
someone iemand
someone iemand
someone iemand
somersault salto
something iets
something iets
sometimes soms
sometimes soms
somewhere ergens
son zoon
soon snel
soon al gauw
soon snel / gauw
soon snel
sound geluid
sound klinken
sour cream zure room / crème fraiche
South American Zuid-Amerikaans
space ruimte
space ruimte
space ruimte
space travel ruimtevaart
spacecraft ruimtevaartuig / ruimteschip
Spanish Spaans
spare time vrije tijd
sparkling met bubbels
sparkly glimmend
special speciaal
special offer speciale aanbieding
speed snelheid
speed snelheid
speed snelheid
spells perioden
spend uitgeven
spend doorbrengen
spend besteden
spend uitgeven
spicy / hot pittig / scherp
spider spin
spider spin
spiky met stekeltjes
spill morsen
spill knoeien
spin ronddraaien
spin ronddraaien
spirit geest
splint brace
split verdelen
spokesman woordvoerder
spokesman woordvoerder
spokesman / spokeswoman woordvoerder
spokesperson woordvoerder
sponge spons
sponsored walk sponsorloop
spooky spookachtig
sport bag sporttas
sports car een sportauto
sports centre sportschool
sportsmanship sportiviteit
sporty sportief
sporty sportief
spot vlek
spring lente
spy on bespioneren
squad team / ploeg
square plein
square plein
stab neersteken
staff personeel
staff personeel
staff personeel
staff room lerarenkamer
stage podium
stall kraam / kraampje
stall kraam
stall kraam
stand uitstaan
stand staan
stand a chance kans maken
stand up opstaan
stapler nietmachine
star ster
star ster
starring met in de hoofdrol
starter voorgerecht
statement bewering
statue beeld / standbeeld
Statue of Liberty Vrijheidsbeeld
stay blijven
stay verblijven
stay verblijven
stay away uit de buurt blijven
stay up opblijven
steady vast / vaste
steam stoom
step stappen / trappen
stepfather stiefvader
stew stoven / smoren
stick plakken / vastplakken
stick stok
stick out uitsteken
sticky plakkerig
sticky tape plakband
still nog steeds
still toch
still nog steeds
still nog steeds
still plat / zonder bubbels
still nog steeds
stitches hechtingen
stock voorraad
stock voorraad
stock clerk vakkenvuller
stolen gestolen
stomach maag
stomach buik
stool kruk
stop halte
storage opslag / opslagruimte
store winkel
store winkel
store winkel
store (AmE) / store / shop (BrE) / shop winkel
store / shop winkel
story verhaal
story verhaal
story verhaal
story verhaal
straight sluik recht
straight on rechtdoor
straight on rechtdoor
straight on rechtdoor
straight out of rechtstreeks uit
straighten rechtzetten
strange vreemd
strange vreemde
strange vreemd / raar
stranger onbekende
strap band / riem
street straat
street straat
strict streng
strict streng
striker spits / aanvaller
string touw / touwtje
strip strookje
striped gestreept
stroke aaien
strong sterk
strong sterk
strong sterk
struggle worstelen
stuck up arrogant
study leren
stuff spul(len)
stuff spul
stuff spullen
stuff spul / dingen
stuff spullen zooi
stuffed gevuld
stunning verbluffend mooi
stupid stom
stupid stom
subject (school)vak
subject schoolvak
subject vak
subject schoolvak
subject schoolvak
submit opsturen / verzenden
subscribe abonneren / inschrijven
subtitles ondertiteling / ondertitels
suburb voorstad
succeed slagen
such zulke
such zo
suddenly plotseling
suffer lijden
suffer from hebben last van / last hebben van / lijden aan
suffer from lijden aan
sugar suiker
suggest voorstellen
suggest voorstellen
suggest voorstellen
suit pak
suit pak
suit staan
suit passen bij
suitable geschikt
suitable geschikt
suitable for geschikt voor
suitcase koffer
summer zomer
sun cream zonnebrandcrème
sunburn zonnebrand
Sunday zondag
Sunday zondag
sunglasses zonnebril
sunny zonnig
sunny zonnig
sunrise zonsopkomst
sunset zonsondergang
sunshine zonneschijn
suntan lotion zonnebrandcreme
supermarket supermarkt
supervision toezicht
supplies spullen
suppose vermoeden / denken
suppose vermoeden / denken
suppose nemen aan / aannemen
suppose denken / veronderstellen
suppose / think denken / aannemen
sure natuurlijk
sure zeker
sure zeker
sure zeker
sure Natuurlijk!
sure zeker
surface oppervlak
surgeon chirurg
surname achternaam
surround omringen
surrounded by omringd door
survive overleven
suspect verdachte
suspect verdachte
suspect verdachte
suspension bridge hangbrug
suspicious behaviour verdacht gedrag
sweater trui
sweet schattig
sweet lief
sweet lief
sweet lief
sweetheart lieverd schatje
swim zwemmen
swimming zwemmen
swimming trunks zwembroek
swimming trunks zwembroek
swimsuit zwempak
swing schommel
swing schommel
switch on aanzetten / inschakelen
sword zwaard
Woordenlijst S
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text