Gratis week starten

Soort lidmaatschap aanpassen

You have selected the Premium membership level.

Probeer onze cursus Engels 7 dagen gratis. Vervolgens € 39,99 per jaar. Annuleer op elk moment.

De prijs voor lidmaatschap is nu 0.00€ en vervolgens 39.99€ per Jaar Na je intiële betaling is de eerst volgende betaling gratis.after your 7 day trial.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Engels Leren – Language School

ALGEMEEN
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot – doch niet hiertoe uitsluitend beperkt – het leveren van het Membership of Bijles in de ruimste zin van het woord. Vanaf de bestelling of aanvang van de overeenkomst verbindt de Klant zich integraal en zonder voorbehoud tot onderhavige algemene voorwaarden;
1.2. Andersluidende afspraken dan hetgeen in deze Voorwaarden vervat, maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
1.3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen bij de vernietiging van een bepaling in goed overleg een vervangende bepaling overeenkomen in de geest van de vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling. Onderhavige definities zijn van toepassing:

DEFINITIES
Engels Leren – Language School, afgekort “ELLS”: De vennootschap Bart Gagelmans, statutair gevestigd in de stad Antwerpen (België), Brusselstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0523983508;
U, Member, Lid, Student, Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ELLS in het kader van de door ELLS geleverde dienst, zijnde het ELLS Lidmaatschap of het volgen van ELLS bijlessen;
Membership, Lidmaatschap: Het digitale Engels Leren – Language School Membership van de website van ELLS ‘www.engelslerenonline.com’, hetgeen de dienst omvat welke wordt geleverd door ELLS aan Member;
BIJLES, COACHING, DIENSTEN: het volgen van lessen Engels, gefaciliteerd door ELLS.
Voorwaarden: Onderhavig document, welke de algemene voorwaarden van ELLS behelst.

ALGEMEEN vervolg

1.4. Aanvullingen of wijzigingen op de Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst worden eerst na schriftelijke uitdrukkelijke bevestiging door ELLS bindend. Algemene (inkoop)voorwaarden van Klant gelden uitdrukkelijk niet en een verwijzing door Klant naar een zodanig document treft geen doel;
1.5. Indien ELLS kiest om in een bepaald geval een in deze Voorwaarden vervatte recht niet uit te oefenen of een bepaalde verplichting van Klant niet afdwingt, houdt dit niet in dat ELLS beperkt wordt in dit recht of Klant van de plicht wordt ontheven;
1.6. Alle door ELLS gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
1.7. Indien je minderjarig bent dien je toestemming te hebben van je ouders/verzorgers om het ELLS Membership of ELLS Bijles af te sluiten.

MEMBERSHIP
2.1. Members zijn lid van de Community van ELLS. Members hebben toegang tot speciale content op een afgesloten digitale omgeving op www.engelslerenonline.com en kunnen mogelijks (periodiek wijzigende) voordelen bij ELLS en specifiek geselecteerde partners ontvangen;
2.2. ELLS kan nimmer de voordelen, voorwaarden en hoedanigheid van de voordelen die door haar partners wordt geboden garanderen en kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld;
2.3. Members hebben in hun account op ELLS een eigen digitale toegang.
2.4. De account is niet overdraagbaar en mag niet gedupliceerd, verkocht, verhuurd, verpand of anderszins aan derden ter beschikking gesteld worden.
2.5. Member zal zich te allen tijde ter goeder trouw gedragen indien zij uitlatingen doet op het platform van www.engelslerenonline.com en zal zich onthouden van onnodig grievende uitingen jegens ELLS, andere Members, partners of derden in algemene zin;
2.6. ELLS heeft het recht om materiaal welke Members delen te modereren;
2.7. ELLS heeft het recht om uw Membership te beëindigen indien u – naar het oordeel van ELLS – deze misbruikt, bijvoorbeeld – doch niet gelimiteerd tot – door hetgeen bepaald in 2.1. t/m 2.5 bij herhaling of met voldoende ernst te overtreden. Vervolgens heeft ELLS het recht uw gegevens op te nemen op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ en in de toekomst te weigeren voor een ELLS Membership.
2.8. ELLS heeft het recht om u te benaderen via e-mail ter promotie van de ELLS Community. Onder iedere nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid tot afmelden/uitschrijven.
2.9. ELLS heeft het recht de prijs van het Membership (alle varianten) te wijzigen en zal haar Members ten minste 14 dagen voor de prijswijziging per e-mail hierover informeren.
2.10. ELLS kan u telefonisch of via e-mail benaderen over administratieve verwerkingen en/of marktonderzoek.
2.11.

DUUR, OPZEGGING EN DE DIGITALE TOEGANG MEMBERSHIP
3.1. Middels het registratieproces op de website kan de Klant bepalen of een maand- of een jaar-membership bij ELLS wordt afgenomen. De Member kan ook opteren voor een maand gratis Membership in geval van een maand-membership, waarna de Membership overgaat in een betaald lidmaatschap. De maand Membership is daarna maandelijks opzegbaar tegen de dag dat het Membership weer verlengd wordt met een maand, met inachtneming van hetgeen bepaald in 3.2;
3.2. Tussen het moment van opzeggen (moment wordt bepaald door ontvangst van e-mail door de mailserver van KWO) en het moment van verlengen dienen ten minste 7 werkdagen te zitten. Indien deze periode korter is, is ELLS gerechtigd – doch nimmer verplicht – de opzegging te verwerken tegen de verlengingsdatum de maand erna;
3.3. Jaarlijkse Memberships hebben een proefperiode van 7 kalenderdagen waarna de Membership overgaat in een betaald jaarlijks lidmaatschap. Indien men gedurende het jaar opzegt zal de Membership niet automatisch vernieuwd worden na deze periode van één jaar;
3.4. Zowel maandelijkse als jaarlijkse Memberships worden automatisch verlengd voor een gelijke periode, met inachtneming van hetgeen in dit artikel bepaald;
3.5. Als u uw Membership wilt opzeggen kan dat op de volgende manier:
Per e-mail: Stuur een e-mail naar info@engelslerenonline.com met daarin uw e-mailadres, voor- en achternaam;
Op onze website onder het tabblad ‘mijn account’;
3.6. De opzegging wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst verwerkt. U ontvangt van ons een e-mail met daarin de bevestiging dat wij de opzegging hebben ontvangen. Daarin staat ook de verwerkingsdatum van de opzegging;
3.7. De wijze van betaling van het Membership wordt gekozen als er online een Membership wordt afgenomen. Het Membership dient vooruit (jaar of maand) betaald te worden. Bij betaling is de Membership definitief – er kan dus na betaling geen afstand worden gedaan van de bestaande Membership, noch kan er een terugbetaling van de betaalde Membership gevraagd worden;
3.8. Indien een automatische incasso mislukt, gestorneerd of geweigerd wordt heeft ELLS het recht eventuele administratieve kosten en incasso kosten door te rekenen aan de Member;
3.9. In het geval u verzuimt in het voldoen van één, meerdere of een gedeelte van uw betalingsverplichting(en), bent u ELLS rente verschuldigd ten hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met 3 procentpunten op jaarbasis;
3.10. Indien u er voor kiest om het Membership te betalen middels automatische incasso – d.m.v. SEPA, creditcard, Paypal of Bancontact MrCash -, machtigt u ELLS – eventueel via de door haar gebruikte Payment Service Provider (PSPer) om (doorlopende) incasso’s uit te voeren uit hoofde van uw betalingsverplichting in het kader van het Membership.

BIJLES & COACHING
4.1. Bij bestelling van het aantal uren Bijles/Coaching komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. De Klant erken hierbij alle noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen om onderhavige overeenkomst te onderschrijven met volle kennis van zaken. ELLS zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, maar biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding, en/of het slagen van de Klant;
4.2. ELLS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. ELLS beslist vrij in de toewijzing aan de Klant van een coach of vervanging van de coach door een andere, zonder dat de klant of de student zich ertegen kan verzetten.
4.3. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst vermelde prijzen voor de Diensten. De betaling gebeurt steeds voorafgaand aan de uitvoering van Diensten. Eventuele klachten tegen de in rekening gebrachte bedragen kunnen ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij onze klantenservice via info@engelslerenonline.com;
4.4. De Klant heeft het recht om een opzeg te betekenen binnen de 14 dagen na factuurdatum. Niet opgebruikte uren worden, indien gewenst en uitdrukkelijk verzocht door de Klant, terugbetaald (na aftrek van een administratiekost van €75,00) of later opgebruikt worden.
4.5. De Klant kan na totstandkoming van de coaching niet eenzijdig beslissen tot verkorting van het aantal uren coaching. Elke verkorting van een sessie om eender welke reden (afwezigheid van taken / lesbijstand / andere) valt geheel voor rekening van de Klant;
4.6. ELLS en Klant komen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst zal uitgevoerd worden binnen het jaar na afsluiten van de overeenkomst. In geval van overschrijding van deze termijn heeft de Klant niet meer het recht op de nog uit te voeren coaching of terugbetaling ervan op te eisen;
4.5. In geval van vertraging of afwezigheid van de Klant op een voorziene sessie behoudt ELLS zich het recht voor om: (1) de prestatie als integraal verschuldigd te beschouwen, zonder een datum vast te leggen om de niet plaatsgevonden prestatie te vervangen; (2) een datum vast te leggen overeenkomstig de beschikbaarheid van partijen om de niet plaatsgevonden prestatie te vervangen; (3) twee extra uren coaching aan te rekenen. Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de beoordeling door ELLS, in functie van de omstandigheden die tot de annulering van de sessie hebben geleid;
4.6. Klachten over de verleende bijlessen of coaching dienen door klant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@engelslerenonline.com) o.v.v. klacht, te worden gemeld aan ELLS. Indien de klacht gegrond is en het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk blijkt, dan kan ELLS slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Klant betaalde bedrag waarvoor nog geen Diensten zijn uitgevoerd (als in: terugbetaling is enkel mogelijk voor de nog niet geleverde bijlessen of coaching).

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN TOEGANGSRECHTEN
4.1. ELLS is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte informatie, video’s, artikelen, opinies, documentatie, programmatuur, documentatie, bescheiden, plannen, instructies e.d., tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
4.2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan ELLS voorbehouden. De bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van ELLS niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven;
4.3. Content mag door – of in opdracht van of samenwerking met – Member niet openbaar worden gemaakt, geherpubliceerd, verhuurd, verkocht of anderszins gedeeld of vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ELLS. De auteurs- en copy- en publicatierechten zijn eigendom van ELLS en/of haar partners;
4.4. Het is Member tevens niet toegestaan toegangsgegevens tot de digitale omgeving van ELLS behorende bij het Membership aan derden te verstrekken. Deze gegevens zijn persoonsgebonden en dienen alleen door de Member te worden gebruikt;
4.5. Op overtreding/schending van deze bepalingen onder 4.1. – 4.4. m.b.t. onder meer de auteurs-, reproductie-, exploitatie en kopieerrechten staat een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, per dag dat deze voortduurt, met een maximum van € 350.000,-, onverminderd het recht van ELLS om directe, indirecte schade en (buiten)gerechtelijke kosten te verhalen.

AANSPRAKELIJKHEID
5.1. ELLS en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade afkomstig uit publicaties en/of voordelen uit het Membership of de Bijles. ELLS is niet aansprakelijk voor de voordelen – of (tijdelijke) niet beschikbaarheid daarvan – die door partners worden geboden aan Members. ELLS en partners behouden zich het recht voor om deze voordelen/aanbiedingen te wijzigen, weigeren of aan te passen naar eigen inzicht;
5.2. ELLS is niet aansprakelijk voor eventuele downtime of onbereikbaarheid van de website en/of App alsook eventuele bugs of fouten in de werking van de website en/of App;
5.3. ELLS kan nimmer een wanprestatie of verzuim worden verweten indien deze voortkomt uit een situatie van overmacht, waaronder – naast hetgeen geaccepteerd in het maatschappelijk verkeer – ook de onbereikbaarheid van de website in het kader van een technische storing dient te worden verstaan, mits deze niet langer dan 7 dagen voortduurt, welke termijn in gaat vanaf het moment dat ELLS daarvan redelijkerwijs op de hoogte kon zijn;
5.4. ELLS kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van ELLS, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
5.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van ELLS – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van het maandbedrag van de Membership;
5.7. In geval van Bijles is ELLS slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis in het kader van de geleverde prestaties ten behoeve van de Klant. ELLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de door de klant (of een derde) geleden schade veroorzaakt door één van haar coaches en, meer in het algemeen, voor elke schade geleden of veroorzaakt ter gelegenheid van een les of niet-prestatie van een les;
5.8. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is ELLS nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door ELLS gesloten verzekering.

HERROEPINGSRECHT MEMBERSHIP
6.1. Als u een ELLS Membership hebt afgesloten kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na start van de Membership. Stuur hiervoor een e-mail naar info@engelslerenonline.com onder vermelding van het onderwerp “Herroepingsrecht”.

KLACHTEN & CONTACT
7.1. Mocht u een klacht hebben kunt u contact met ELLS opnemen. Wij zullen uw klacht binnen 14 werkdagen beantwoorden;
7.2. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de klantenservice van ELLS via het e-mail adres info@engelslerenonline.com of telefonisch via 0032(0)474 24 14 59.

JURIDISCH
8.1. Op de tussen ELLS en de Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht;
8.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbank te Antwerpen.
8.3. In het kader van win-acties kan ELLS tijdens trekkingen je naam/e-mail adres laten zien in live uitzendingen omdat je een prijs hebt gewonnen. Je verklaart hier geen bezwaren op te hebben vanuit privacy oogpunt.
8.4. Klant verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met ons privacybeleid, terug te vinden op www.engelslerenonline.com/privacy.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van ELLS via het e-mail adres info@engelslerenonline.com of telefonisch via 0032(0)474241459.