A of an

Wanneer A of an gebruiken?

Gebruik “An” als het woord begint met het geluid van a, e, i, o, u. “A” gebruik je als het daaropvolgende woord begint met een ander geluid.

Fout: She is a old woman.

Juist: She is an old woman.

Voorbeelden gebruik a of an:

  • An apple
  • An open window
  • An egg
  • An hour (want bij uitspraak hoor je “o”)
  • A marriage
  • A child
  • A histology class (want bij uitspraak hoor je “h”)
  • A one-way direction (want bij uitspraak hoor je “w”)
  • A uniform (want bij uitspraak hoor je “y”)

A of an oefenen?

Oefening a of an gebruiken

Mogelijks interesseert dit jou ook…

4.6/5 - (280 stemmen)