Belangrijke werkwoorden

To arrive arriveren
To ask vragen
To be zijn
To become worden
To begin beginnen
To bring brengen
To come komen
To do doen
To feel voelen
To find vinden
To get krijgen
To give geven
To go gaan
To have hebben
To help helpen
To hold vasthouden
To know weten
To like leuk vinden
To look kijken
To make maken
To put leggen
To run lopen
To say zeggen
To see zien
To show tonen
To take nemen
To tell vertellen
To try proberen
To turn draaien
To use gebruiken
To want willen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *