Politiek

Woordenschat Engels Nederlands

affair zaak
cabinet kabinet
campaign campagne
candidate kandidaat
change verandering
coalition coalitie
commission commissie
conservative conservatief
constituency kiesdistrict
constitution grondwet
crisis crisis
current affairs huidige zaken
democracy democratie
demonstration demonstratie
draft ontwerp
emperor keizer
empire rijk
government regering
implication implicatie
incident incident
independence onafhankelijkheid
initiative initiatief
institution instituut
international internationaal
king koning
law wet
legislation wetgeving
liberal liberaal
majority meerderheid
matter kwestie
mayor burgemeester
measure maatregel
ministry ministerie
minority minderheid
national nationaal
outcome uitkomst
parliament parlement
policy beleid
political politiek
politician politicus
politics politiek
poll opiniepeiling
president president
prime minister eerste minister
problem probleem
protest protest
queen koningin
reform hervorming
regulation voorschrift
reign bewind
representative vertegenwoordiger
republic republiek
riot opstand
royal koninklijk
scandal schandaal
senate senaat
senator senator
socialist socialist
spokesman woordvoerder
state staat
successor opvolger
survey onderzoek
transition overgang
union bon
urgent dringend

Politiek woordenschat Engels

Werkwoorden

to act handelen
to demonstrate demonstreren
to elect kiezen
to govern regeren
to lead leiden
to transform veranderen
to unite verenigen
to vote stemmen

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onderstaande woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Hoeveelheid aanduiden

·  Tijd aanduiden

 

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

 

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

 

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

 

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

 

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

 

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet